ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення XXXII сесії
обласної ради VII скликання
28.02.2020 № 1583

зі змінами, внесеними рішеннями:
II сесії обласної ради VIII скликання 22.12.2020  № 44,

V сесії обласної ради VIII скликання 23.04.2021  № 117

Порядок
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, для надання термінової одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради

 

1.  Загальні положення

1.1.  Цей Порядок розроблений на виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 – 2024 роки (далі – Програма).

1.2. Порядок регулює механізм надання термінової одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради (далі – допомога).

1.3. Головним розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації.

1.4. Загальна сума коштів для надання допомоги визначається у рішенні обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

Передбачені в обласному бюджеті кошти на надання матеріальної допомоги громадянам розподіляються наступним чином:

85% загальної суми – рівними частинами розподіляється між депутатами обласної ради;

15% загальної суми – виділяється для надання допомоги громадянам, які звертаються на ім’я голови обласної ради.

2. Умови надання допомоги

2.1.  Допомога надається громадянам, які постійно проживають у межах Херсонської області.

2.2.  Допомога надається для лікування, вирішення соціально-побутових питань, потерпілим внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших виняткових випадках.

2.2.  Допомога може надаватися лише один раз на рік одному і тому ж заявнику.

2.4.  До обставин, які підтверджують складні життєві обставини, належать:

небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров’ю або збитки майну заявника, що призвели до його скрутного становища;

хвороба заявника, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, або виїзду для лікування на територію іншої області України;

надзвичайна ситуація, яка призвела до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника (аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність житла, газо-, електро- постачання та користування);

смерть годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим, внаслідок чого заявник опинився у скрутному становищі.

2.5.  Першочергово одноразова матеріальна допомога надається особам, що страждають на онкологічні захворювання, та дітям, які страждають на захворювання, що прогресують.

3. Порядок і механізм надання допомоги

3.1.  Для отримання допомоги громадяни звертаються до депутата обласної ради із заявою у письмовій формі.

У виняткових випадках, за наявності поважних причин та неможливості звернення через депутата обласної ради, заяви направляються на адресу Херсонської обласної ради.

3.2.  До заяви додається:

3.2.1 згода заявника на обробку та використання персональних даних;

3.2.2 копія паспорта громадянина України (інший документ, що посвідчує особу);

3.2.3 копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України – копія відповідної сторінки паспорта громадянина України);

3.2.4 довідка про склад та доходи сім’ї;

3.2.5 довідка із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я заявника та необхідність лікування або копія виписного епікризу (у разі хвороби заявника);

3.2.6 копія документа, що підтверджує надзвичайну ституацію або небезпечну подію, яка призвела до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника (у разі настання надзвичайної ситуації чи небезпечної події);

3.2.7 у разі смерті годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим:

3.2.7.1 довідка про склад сім’ї померлого годувальника;

3.2.7.2 копія документа, що підтверджує родинний зв’язок заявника з померлим годувальником;

3.2.7.3 копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

3.2.8 довідка із зазначенням поточного рахунка в установі банку;

3.2.9 документи (їх копії), які підтверджують інші виняткові випадки.

3.3.  Зазначені у підпунктах 3.2.1; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7.1 та 3.2.7.2 цього Порядку документи приймаються за умови, що строк їх видачі не перевищує шести місяців.

3.4.  Копії документів засвідчуються в установленому чинним законодавством України порядку.

3.5.  За результатом розгляду заяв громадян депутат обласної ради подає через виконавчий апарат обласної ради на розгляд постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту, захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та тимчасово переміщених осіб (далі – постійна комісія) своє звернення з пропозицією щодо обсягу допомоги, яка буде виділятись у межах встановленого ліміту (далі – звернення) з долученням заяви громадянина та підтверджуючих документів.

3.6.  У випадку, коли заявник порушує питання про сприяння в оплаті лікування хвороби, що загрожує життю, депутат може ініціювати колективне звернення депутатів обласної ради щодо надання допомоги одній особі. У колективному депутатському зверненні кожен з підписантів має зазначити пропозиції щодо розміру суми коштів, що пропонується ним зі встановленого ліміту.

3.7.  Відділ документообігу, контролю та забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради здійснює реєстрацію звернень депутатів.

3.8.  Засідання постійної комісії проводяться у разі необхідності. Доповідачем на засіданні постійної комісії з питання надання допомоги є депутат обласної ради – ініціатор звернення.

3.9.  По мірі надходження відповідних заяв та документів, на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії, виконавчим апаратом обласної ради готується проєкт рішення обласної ради про надання допомоги.

3.10.  Використання бюджетних коштів, обсяг яких передбачений у розрахунку, обліковує постійна комісія.

Розгляд заяв здійснюється в межах фактичного фінансування.

3.11.  Під час розгляду заяви про надання одноразової матеріальної допомоги обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. Виплата допомоги

4.1.  Рішення обласної ради про надання допомоги направляється не пізніше десяти робочих днів до Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації з долученням документів, що підтверджують наявність відповідних підстав.

4.2.  Виплата допомоги заявнику здійснюється на підставі рішення обласної ради після надходження коштів на рахунок Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області.

4.3.  Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в банківській установі.

4.4.  Плата за банківські послуги здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

4.5.  Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, здійснюються в межах асигнувань, передбачених на виконання Програми, відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету.

5. Відповідальність та звітність

5.1.  Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому чинним законодавством України порядку.

5.2.  Відповідальним за достовірність інформації зазначеної в заяві та долучених до неї документів є громадянин.