ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ІІ сесії обласної
ради VIІІ скликання
17.12.2020 № 19

(у редакції рішення
VІІ сесії обласної ради VІІІ скликання
від 19.08.2021 № 305, зі змінами)

 Регламент

Херсонської обласної ради VIII скликання

(нова редакція)

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Херсонська обласна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами. Обласна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

 

1.2. Основні терміни, використані у Регламенті:

 

– процедурні  рішення – рішення, які визначають порядок роботи сесії, стосуються затвердження порядку денного сесії, порядку виступів та часу виступів, процедури голосування, повернення до розгляду питань, зміни порядку розгляду питань, обрання головуючого на сесії ради та інших питань, які впливають виключно на регулювання процедури проведення сесії ради;

 

– депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата обласної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції;

 

– депутатський запит – це підтримана обласною радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голів місцевих державних адміністрацій,  заступників голів, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради;

 

– депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії обласної ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення з нього не ухвалюється;

 

– звернення Херсонської обласної ради – рішення обласної ради, підготовлене в письмовій формі депутатом, групою депутатів, фракцією або постійною комісією обласної ради, що містить вимогу, клопотання, прохання, пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

 

– головуючий на сесії – особа, яка веде сесію ради;

 

– «ВІЧЕ» – електронна система голосування

 

– тимчасові контрольні комісії ради (далі – ТКК)  є органами ради, що утворюються з числа депутатів ради, які дали на це згоду, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

 

1.3. Загальний склад ради становить 64 депутати. Загальний склад ради протягом скликання не змінюється незалежно від припинення повноважень окремих депутатів або наявності вакантних мандатів.

 

Повноваження депутата, обраного замість депутата, який вибув, починаються з моменту заслуховування повідомлення обласної територіальної виборчої комісії в установленому чинним законодавством України порядку.

 

1.4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

 

1.5. Строк повноважень ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

 

1.6. Депутати ради представляють спільні інтереси всіх територіальних громад Херсонської області та виборців свого виборчого округу.

 

1.7. Рада виконує свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.

 

1.8. Участь депутатів у роботі сесій ради, у засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких їх обрано, є обов’язковою.

 

1.9. Формування, діяльність, компетенція і функції органів ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом, положеннями про виконавчий апарат ради, постійні комісії, Президію ради, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями ради.

 

Безперервність і ефективність діяльності ради забезпечується виконанням своїх повноважень головою та його заступниками, Президією ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, виконавчим апаратом ради (далі – органи ради) та депутатською діяльністю.

 

Розподіл посадових повноважень між заступниками голови ради здійснює голова ради розпорядженням.

 

1.10. Регламент ради (далі – Регламент) встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок провадження депутатської діяльності та інші процедури.

 

1.11. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється рішеннями ради.

 

1.12. Регламент діє протягом VIIІ скликання та на період до затвердження нового регламенту Херсонською обласною радою ІХ скликання.

 

1.13. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

 

Рішення ради приймаються двома способами:

 

– більшістю голосів від кількості присутніх депутатів (процедурні рішення);

 

– більшістю голосів від загального складу ради (рішення з питань порядку денного), якщо інше не передбачене законом.

 

Правки до проєкту рішення приймаються тією ж кількістю голосів, яка необхідна для прийняття рішення в цілому.

 

1.14. Рішення ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Херсонської області органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Херсонської області.

 

1.15. Рада може підтримувати звернення, запити, заяви та інші акти рекомендаційного характеру, які є висловленням спільної позиції депутатів ради та не мають обов’язкового характеру.

 

Голова обласної ради на сесіях інформує депутатів обласної ради про факти надходження відповідей на підтримані радою звернення депутатів Херсонської обласної ради VІІІ скликання.

 

1.16. Пленарні засідання сесій ради, засідання її Президії, постійних комісій є гласними та відкритими. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.

 

1.17. Гласність роботи ради забезпечується шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті ради інформації про її діяльність, роботу органів ради.

 

На офіційному вебсайті ради систематично та оперативно оприлюднюються:

 

– прийняті радою рішення (крім процедурних) із додатками;

 

– проєкти  рішень із додатками відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 

– розпорядження обласної ради;

 

– протоколи пленарних засідань сесій ради та постійних комісій ради;

 

– висновки та рекомендації постійних комісій ради;

 

– інформація про присутність депутатів ради на пленарних засіданнях;

 

– результати голосувань на пленарних засіданнях сесій ради тощо.

 

1.18. Пленарні засідання ради транслюються у прямому ефірі або в записі, у тому числі через мережу Інтернет. Голова зобов’язаний поінформувати депутатів про відсутність технічної можливості здійснювати пряму трансляцію пленарного засідання ради.

 

Засідання постійних комісій ради транслюються за наявності технічної можливості.

 

1.18. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і офіційно запрошуються на сесію, визначає голова ради та Президія ради.

 

1.20. Представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) можуть бути присутніми за умови наявності редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження.

 

Реєстрація представників ЗМІ здійснюється визначеною посадовою особою виконавчого апарату.

 

Представники ЗМІ мають виконувати свої професійні обов’язки, не перешкоджаючи роботі депутатів та головуючого на сесії (встановлена апаратура не повинна перекривати доступ до трибуни, мікрофону тощо).

 

Головуючий на сесії має право зробити зауваження представнику ЗМІ, якщо його діяльність заважає роботі депутатів.

 

1.21. Особа, яка бажає бути присутньою на пленарному засіданні сесії ради, подає через офіційний вебсайт ради не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку сесії електронну заявку щодо участі в пленарному засіданні за встановленою формою або у письмовому вигляді – до служби діловодства, утвореної відповідно до структури виконавчого апарату ради.

 

Реєстрація заявок здійснюється в порядку їх надходження на відповідне пленарне засідання сесії з урахуванням технічних можливостей сесійної зали.

 

Відвідувачі після пред’явлення документа, що посвідчує їх особу, розміщуються відповідно до наявної кількості вільних у сесійній залі місць.

 

У день пленарного засідання особи, які бажають бути присутніми в залі пленарних засідань, допускаються до зали на підставі посвідчення особи відповідно до кількості вільних місць у залі, крім місць, зарезервованих для інших осіб.

 

У період проведення карантинних чи інших обмежувальних заходів засідання ради та її органів відповідно до розпорядження ради проходять за участю обмеженого кола присутніх та/або без запрошених осіб.

 

1.22. Місця для депутатів ради відводяться в сесійній залі окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

Місця для представників громадських формувань, політичних партій, інших відвідувачів позначаються табличкою «Місця для громадськості».

 

Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком посадових осіб виконавчого апарату ради, представників ЗМІ), не повинні знаходитися у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

 

1.23. Запрошені особи та особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні сесії ради, не мають права втручатися в роботу сесії і зобов’язані утримуватися від перешкоджання у її роботі.

 

Особи, присутні на пленарному засідання ради, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення у сесійній залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачених цим Регламентом.

 

Під час проведення пленарного засідання ради забороняється вносити та використовувати плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні пленарного засідання ради; пересуватися по сесійній залі (в зоні, відведеній для депутатів ради); користуватися мобільними телефонами; порушувати громадський порядок; заважати будь-яким чином роботі депутатів ради.

 

У разі невиконання цих вимог, вони, за пропозицією головуючого на сесії, процедурним рішенням ради можуть бути позбавлені права бути присутніми на пленарному засіданні сесії.

 

У разі відмови порушника покинути пленарне засідання ради він може бути примусово виведений охоронниками із сесійної зали та адміністративного будинку.

 

1.24. Діяльність ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови ради, Президії ради, постійних комісій, депутатів, а також голови Херсонської обласної державної адміністрації, та затверджується рішенням ради.

 

Розділ 2. Сесії ради

 

2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій.

 

2.2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше ніж 1 раз на квартал. Сесія триває до вичерпання її порядку денного.

 

2.3. Сесії можуть бути черговими і позачерговими.

 

Позачергова сесія ради скликається для розгляду невідкладних питань.           Позачергова сесія скликається за ініціативи голови обласної ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, постійних комісій, голови Херсонської обласної державної адміністрації. Пропозиції та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань і, за звичайних обставин, з проєктом документів, що пропонуються для розгляду.

 

2.4. Пленарні засідання сесій ради ведуться державною мовою.

 

Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою  мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує виконавчий апарат ради.

 

2.5. Кожне пленарне засідання сесії починається та закінчується виконанням Державного Гімну України і гімну Херсонської області.

 

2.6. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

2.7. Рада проводить пленарні засідання сесій, як правило, у сесійній залі за адресою: пл. Свободи, 1, м. Херсон.

 

У сесійній залі ради розміщуються Державний Прапор України, Державний Герб України, Прапор і Герб Херсонської області.

 

2.8. Головуючий на сесії за її підсумками підписує протокол сесії та прийняті рішення.

 

У разі якщо під час сесії головуючий змінювався, протокол сесії та прийняті рішення підписує голова ради, а в разі якщо він був відсутній протягом всього пленарного засідання сесії ради, – перший заступник голови – керівник виконавчого апарату, на випадок відсутності останнього – перший заступник голови, а якщо був відсутній і він – заступник голови ради.

 

2.9. У випадку, якщо під час пленарного засідання сесії голова ради був звільнений з посади або припинив свої повноваження, рішення ради підписує особа, яка фактично вела сесію під час розгляду питання.

 

2.10. Під час розгляду питання, яке персонально стосується головуючого на сесії, він зобов’язаний передати головування іншій особі.

 

2.11. Головуючий на сесії ради:

 

– відкриває, закриває та неупереджено веде пленарне засідання сесії, оголошує перерви в засіданні у випадках, визначених законодавством та Регламентом;

 

– повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні сесії з поважних причин, повідомляє про присутніх осіб за офіційним запрошенням і за викликом;

 

– вносить на обговорення проєкти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

 

– організовує розгляд питань порядку денного;

 

– оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

 

– надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

 

– ставить запитання;

 

– почергово ставить на голосування всі пропозиції, у тому числі щодо процедури, порядку ведення засідання;

 

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

 

– проводить голосування, оголошує його результати;

 

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на сесії;

 

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

 

– оголошує записки, які надійшли на його ім’я;

 

– інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

 

– вживає заходів для дотримання порядку на пленарному засіданні сесії;

 

– позбавляє права виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;

 

– першим вносить пропозиції щодо процедури розгляду питань порядку денного;

 

– здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

 

Головуючий на сесії має право:

 

– об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного сесії ради;

 

– підсумовувати обговорення питань, внесених на розгляд пленарного засідання ради;

 

– звертатись до промовця з проханням скоротити або закінчити  виступ, якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення цього питання, і головуючий на пленарному засідання ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації;

 

– оголосити перерву тривалістю до 20 хвилин після двох годин роботи сесії ради у порядку, визначеному пунктом 6.5 Регламенту;

 

– проводити рейтингове або сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питання порядку денного сесії ради.

 

2.12. Головуючий не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадку, коли виступаючим поширено недостовірну інформацію або головуючий має право на репліку.

 

Головуючий має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження після пропозиції головуючого.

 

2.13. У разі невичерпання всіх питань порядку денного до 18-ї години або за рішенням більшості присутніх депутатів сесія може бути проведена в кілька пленарних засідань.

 

2.14. Під час проведення пленарного засідання сесії головуючий може оголошувати технічні перерви строком до 10 хвилин, але не більше 2-х протягом одного пленарного засідання.

 

2.15. На вимогу будь-якої фракції (але не більше 1-ї вимоги від однієї і тієї ж фракції під час одного і того ж пленарного засідання) головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити перерву на 10 хвилин.

 

2.16. Якщо у ході пленарного засідання сесії буде встановлено відсутність більшості від загального складу депутатів у залі, розгляд будь-якого питання негайно припиняється.

 

2.17. Головуючий запрошує депутатів повернутися до зали та зареєструватися. Після цього проводиться поіменна реєстрація присутніх депутатів. У разі якщо після перереєстрації необхідна кількість депутатів відсутня, головуючий оголошує перерву строком до 1-ї години.

 

2.18. Якщо після перерви більшість депутатів від складу ради не з’явилася на пленарне засідання сесії, головуючий повинен оголосити про перерву на 1 годину або  про закриття пленарного засідання. При цьому час наступного пленарного засідання визначається процедурним рішенням ради.

 

2.19. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим або через перешкоди з боку депутатів чи присутніх у залі головуючий позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву до 30 хвилин.

 

2.20. Якщо після перерви засідання не може продовжуватися, головуючий пропонує депутатам прийняти рішення про оголошення пленарного засідання закритим та визначення дати наступного пленарного засідання.

 

Розділ 3. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

 

3.1. Перша сесія новообраної ради проводиться в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

3.2. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається внести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови обласної територіальної виборчої комісії та керуючого справами виконавчого апарату ради створюють підготовчу групу.

 

До складу підготовчої групи входять по одному представнику від кожної партії, яка здобула право на розподіл мандатів у багатомандатному виборчому окрузі.

 

3.3. За 5 днів до початку І сесії підготовча група подає голові обласної територіальної виборчої комісії проєкт порядку денного, до якого обов’язково включаються питання: обрання тимчасової президії першої сесії, обрання голови ради та його заступників. Повноваження підготовчої групи закінчуються після завершення роботи першої сесії ради.

 

3.4. На першій сесії голова обласної територіальної виборчої комісії:

 

– інформує раду про підсумки виборів депутатів;

 

– веде пленарне засідання сесії ради до обрання тимчасової президії першої сесії ради.

 

3.5. Після оголошення підсумків виборів  голова обласної територіальної виборчої комісії запрошує депутатів  до присяги.

 

3.6. Від імені ради текст зачитує найстарший за віком депутат ради. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

 

Новообрані депутати складають таку присягу:

 

«Я, _________, приступаючи до виконання повноважень депутата Херсонської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Херсонщини та добробут жителів регіону, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободи.

 

Присягаюсь дотримуватись Конституції України та законодавства України, сумлінно виконувати свої обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Херсонської області»

 

Присяга підписується депутатом та зберігається у виконавчому апараті обласної ради.

 

3.7. Тимчасова президія першої сесії ради утворюється у складі 3-5 депутатів – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах (з урахуванням технічних можливостей).

 

Члени тимчасової президії першої сесії ради головують на пленарному засіданні сесії почергово, починаючи із члена президії, визначеного голосуванням президії, а в разі рівного розподілу голосів – представника партії, яка має найменшу кількість депутатів у раді.

 

Тимчасова президія першої сесії ради припиняє свою роботу після обрання голови ради.

 

Розділ 4. Підготовка сесій ради

 

4.1. Розпорядження про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до чергової сесії шляхом повідомлення на офіційному вебсайті ради та/або у ЗМІ.

 

Розпорядження про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – не пізніш як за 1 день до сесії із зазначенням дати та часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається  внести на розгляд ради.

 

4.2. Виконавчий апарат ради індивідуально (наявними засобами зв’язку) повідомляє депутатів про час і місце проведення сесії ради та про питання, які передбачається внести на розгляд ради.

 

4.3. Внесенню питання на розгляд пленарного засідання сесії ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та обговорення Президією ради. Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

 

4.4. Організацію підготовки питань на розгляд сесії ради здійснює голова ради, а за його дорученням – заступники голови ради.

 

4.5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Розділ 5. Проєкт рішення

 

5.1 Суб’єкти внесення проєкту рішення:

 

– голова ради;

 

– постійні  комісії;

 

– Президія ради;

 

– депутат (депутати) ради;

 

– депутатська фракція;

 

– Херсонська обласна державна адміністрація

 

5.2. Проєкт рішення містить відомості про розробника – суб’єкта внесення проєкту рішення та його підпис (крім проєктів, що вносяться шляхом електронної петиції) та складається з трьох частин:

 

– преамбули (вступна, констатуюча частина), в якій містяться посилання на відповідну структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, стисла інформація про необхідність та мету прийняття рішення, висновки та рекомендації постійної комісії або тимчасової контрольної комісії (у разі наявності);

 

– розпорядчої частини (текст рішення);

 

‒ завершальної ‒ у якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 

5.3. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки, які є невід’ємною його частиною, висновки та рекомендації відповідних комісій ради чи структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

 

5.4. Проєкт рішення подається разом із:

 

– пояснювальною запискою, яка має містити, у тому числі відомості про фінансово-економічне обґрунтування рішення (у разі якщо рішення впливає на видаткову чи дохідну частину обласного бюджету);

 

– висновками компетентних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, результатами громадських обговорень проєкту рішення (за наявності).

 

З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

 

5.5. Проєкт рішення повинен мати на звороті погоджувальні візи в такому порядку (знизу до гори):

 

– автора (ініціатора) проєкту;

 

– головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради;

 

– керівника (особи, що його заміщає) відділу виконавчого апарату, що здійснює організаційне забезпечення діяльності ради;

 

– керівників (осіб, що їх заміщають) структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, що здійснюють супровід матеріалів на комісіях (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проєкт рішення та прийняла висновки та рекомендації);

 

– керівника (особи, що його заміщає) структурного підрозділу відповідального за організацію діловодства у виконавчому апараті обласної ради;

 

– голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо воно розглядалось на спільному засіданні постійних комісій) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проєкт рішення та прийняла висновки та рекомендації);

 

– керівника (особи, що його заміщає) структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради, що здійснює правове супроводження проєктів рішень;

 

– керуючого справами обласної ради;

 

– заступників голови обласної ради відповідно до визначених напрямів роботи.

 

Якщо автором проєкту є Херсонська обласна державна адміністрація обов’язковою є віза керівника структурного підрозділу – ініціатора.

 

5.6. Віза містить назву посади візувача, розшифровку підпису, дату візування.

 

5.7. Візування проєкту є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проєкту рішення можуть бути викладені на окремих аркушах, які є невід’ємним додатком до рішення. У разі відмови особи від візування проєкту рішення, про це зазначається у місці для підпису такої особи.

 

5.8. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проєкту та виконавчий апарат ради.

 

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення, які виникають після розгляду його постійною комісією, до відання якої відноситься питання, оголошуються ініціатором таких пропозицій на засіданні Президії.

 

У разі якщо розробником не враховані зауваження  постійної комісії, до відання якої відноситься питання, до проєкту рішення додається протокол  розбіжностей, в якому повинні міститися пункти (норми) проєкту у редакції розробника, варіант, запропонований постійною комісією, та результати опрацювання (враховано, відхилено, враховано частково), а також мотиви відхилення.

 

Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради остаточного варіанта проєкту рішення.

 

5.9. Депутат має право наполягати на винесенні ініційованого ним проєкту рішення на розгляд сесії обласної ради навіть за наявності негативного висновку чи рекомендації постійної комісії.

 

5.10. Всі внесені проєкти рішень із зазначенням суб’єкта внесення оприлюднюються на офіційному вебсайті ради в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 

Проєкт рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 20 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються на вебсайті ради не пізніше наступного робочого дня після реєстрації.

 

Відповідальність за своєчасне розміщення наданих проєктів рішень покладається на посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, до обов’язків яких віднесено цю функцію.

 

5.11. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі та зберігаються у виконавчому апараті ради. Обговорення всіх проєктів рішень у постійних комісіях закінчується за 5 днів до відкриття чергової сесії.

 

Депутат, який є ініціатором проєкту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді його питання на засіданні відповідної галузевої постійної комісії.

 

5.12. Проєкт рішення, який подає депутат (група депутатів) із власної ініціативи, реєструється апаратом обласної ради. Проєкт рішення та зауваження до нього (за наявності) оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня.

 

5.13. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 2 дні до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках (позачергова сесія) – у день її відкриття, шляхом розміщення їх у відповідній папці на Googlе-диску та направлення відповідного посилання на електронні адреси депутатів та/або за допомогою інших засобів комунікацій.

 

5.14. Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проєктів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

 

5.15. Проєкт рішення, оформлений із порушенням вимог цього Регламенту, повертається розробнику листом голови ради із зазначенням вичерпного переліку зауважень. У разі якщо ініціатор заперечує проти зауважень голови ради, проєкт рішення може бути повторно внесений та розглянутий на сесії разом із відповідними запереченнями.

 

5.16. Питання, пов’язані із делегованими Херсонській обласній державній адміністрації повноваженнями, відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які передбачається внести на розгляд ради, попередньо відпрацьовуються в галузевих підрозділах обласної державної адміністрації із наданням висновків.

 

5.17. Розробник має право бути присутнім під час розгляду постійною комісією відповідного питання, виступати на засіданні постійної комісії.

 

Розробник має право до засідання Президії ради, з урахуванням висновків та рекомендацій постійних комісій ради, подати доопрацьований проєкт рішення, який невідкладно оприлюднюється на офіційному вебсайті ради та не вважається внесенням нового проєкту рішення.

 

5.18. У разі якщо постійна комісія не прийняла висновків та рекомендацій з приводу проєкту рішення, вважається, що постійна комісія рекомендувала внесення проєкту рішення на розгляд Президії ради.

 

5.19. Постійна комісія має право внести до проєкту рішення (крім проєкту, внесеного на підставі місцевої ініціативи) поправки. Якщо розробник не погоджується із внесеними поправками, питання щодо врахування поправок вноситься на розгляд Президії ради.

 

Постійна комісія також має право підготувати свій проєкт рішення.

 

5.20. Після завершення розгляду проєктів рішень постійними (тимчасовими контрольними) комісіями Президія ради здійснює узагальнення внесених пропозицій для формування проєкту порядку денного сесії.

 

Президія ради узгоджує остаточний проєкт рішення, який буде внесено на розгляд сесії ради.

 

За рішенням Президії ради до проєкту порядку денного сесії може бути включено питання, яке не розглядалось постійними комісіями.

 

5.21. Друкування й тиражування проєктів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

 

Матеріали з питання, що роздруковуються на сесію, складаються з:

 

– проєкту рішення з усіма додатками;

 

– висновків та рекомендацій постійних комісій, на яких воно розглядалось. У разі якщо проєкт рішення вноситься на розгляд ради Президією – її рішення;

 

– ініціативний (супроводжувальний) лист (у разі наявності).

 

Матеріали тиражуються у наведеному вигляді якщо їх загальний обсяг не перевищує 50 аркушів. У разі перевищення вказаного обсягу – тиражується тільки проєкт рішення. Решта матеріалів формується у відповідній папці на  Googlе-диску, про що до проєкту рішення додається повідомлення та депутатам направляється відповідне посилання.

 

Розділ 6. Організація роботи сесії

 

6.1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання сесії, а також у ході сесії в міру її необхідності проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі.

 

Депутат, який розписався у реєстрі, отримує електронну картку для голосування. Залишаючи сесійну залу, депутат зобов’язаний повернути картку відповідальному працівнику виконавчого апарату ради.

 

6.2. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання сесії. Під час реєстрації депутатам надаються матеріали, підготовлені на сесію.

 

6.3. Перед початком пленарного засідання сесії проводиться також реєстрація за допомогою електронної системи голосування «ВІЧЕ». Така ж процедура здійснюється після кожної перерви і на вимогу голови депутатської фракції, лічильної групи або за рішенням головуючого.

 

У разі несправності електронної системи голосування «ВІЧЕ», реєстр є підставою для відкриття пленарного засідання сесії ради.

 

6.4. У разі якщо в головуючого на пленарному засіданні сесії або у лічильної групи виникають сумніви щодо достовірності даних про присутність депутатів, вони мають право перевірити фізичну присутність депутатів у сесійному залі та вилучити із електронної системи голосування «ВІЧЕ» картки депутатів, які відсутні в сесійному залі, про що складається протокол.

 

6.5. Пленарне засідання сесії ради розпочинається у час, визначений для скликання (як правило, о 10 годині ранку), за умови, що за даними реєстру присутні більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Перерва в роботі сесії у разі необхідності робиться кожні дві години на 20 хвилин за рішенням головуючого на сесії, якщо інше не проголосовано радою.

 

6.6. У випадку, коли через 30 хвилин з часу запланованого початку пленарного засідання сесії більшість від загального складу ради не зареєструвалася для участі в сесії ради, голова проводить реєстрацію депутатів за допомогою електронної системи голосування «ВІЧЕ», дає вказівку про оприлюднення на офіційному вебсайті ради списків присутніх і відсутніх депутатів та, після консультацій із присутніми депутатами, оголошує про те, що пленарне засідання сесії не відбулося через відсутність кворуму, або про перенесення початку засідання на 1 годину.

 

У разі якщо пленарне засідання чергової сесії не відбулося через відсутність кворуму, голова ради визначає дату проведення нового пленарного засідання.

 

У разі якщо пленарне засідання позачергової сесії не відбулося, голова ради може прийняти рішення про визначення іншої дати пленарного засідання або оголосити позачергову сесію такою, що не відбулася.

 

6.7. Головуючим на пленарному засіданні сесії ради є голова обласної ради, у разі його відсутності – перший заступник голови – керівник виконавчого апарату обласної ради. У разі відсутності голови та першого заступника   голови – керівника виконавчого апарату обласної ради – перший заступник голови ради, а у разі і його відсутності – заступник голови ради. У разі якщо сесія була скликана 1/3 від загального складу ради або постійною комісією ради її відкриває особа, визначена ініціативною групою або постійною комісією, а веде обраний процедурним рішенням головуючий.

 

 

 

6.8. Перед початком формування робочих органів сесії головуючий повідомляє про присутніх на пленарному засіданні народних депутатів України, голів місцевих державних адміністрацій, представників центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, іноземних держав та інших. Після цього головуючий може здійснити поздоровлення та нагородження осіб.

 

6.9. На початку першого пленарного засідання чергової сесії ради, до обговорення її порядку денного, відводиться до 30 хвилин для стислих (до 3-х хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. Незалежно від вичерпання визначеного цією частиною часу кожна фракція має право на один гарантований виступ свого представника.

 

Обговорення цих виступів не проводиться.

 

На пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради час для виступів з метою оголошення депутатами, депутатськими фракціями, групами заяв, звернень, запитів, повідомлень відводиться за процедурним рішенням ради.

 

Окремо надається час на оголошення про конфлікт інтересів.

 

6.10. Порядок проведення сесії має таку організаційну структуру:

 

– реєстрація депутатів;

 

– оголошення присутніх осіб із числа запрошених на сесію;

 

– повідомлення про факти надходження відповідей на звернення Херсонської обласної ради;

 

– обрання робочих органів сесії;

 

– затвердження регламенту роботи сесії;

 

– у разі необхідності повідомлення депутатами про наявність конфлікту інтересів;

 

– оголошення заяв від депутатських фракцій, виступи депутатів з короткими заявами, запитами і повідомленнями, депутатськими запитаннями;

 

– прийняття порядку денного (процедура затвердження порядку денного визначена у розділі 8 Регламенту);

 

– розгляд питань порядку денного.

 

Робочі органи сесії

 

6.11. На початку сесії ради процедурним рішенням обираються лічильна група, секретаріат сесії та юридична група. Рада має право створювати інші робочі органи сесії.

 

Лічильна група

 

6.12. Для організації голосувань ради і визначення їх результатів, контролю за використанням електронної системи голосування «ВІЧЕ» обирається лічильна група.

 

6.13. Лічильна група обирається радою із числа присутніх на сесії депутатів – по одному представнику від кожної депутатської фракції (за умови наявності пропозиції від фракції).

 

6.14. У разі залишення членом лічильної групи пленарного засідання сесії ради він може за процедурним рішенням бути замінений іншим депутатом ради, за можливості – представником тієї ж фракції.

 

6.15. Рада обирає  голову та секретаря групи своїм рішенням під час затвердження складу групи.

 

6.16. Лічильна група є повноважною за умови присутності більшості від складу групи. Лічильна група приймає рішення більшістю голосів присутніх членів.

 

За підсумками засідання лічильної групи складається протокол, який підписують усі члени групи.

 

У роботі лічильної групи не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування.

 

6.17. Лічильна група розглядає звернення щодо виявлення фактів неперсонального голосування та невідповідності фізичної кількості депутатів, присутніх на засіданні ради, кількості депутатів відповідно до даних реєстрації.

 

6.18. Лічильна група, встановивши, що наявний факт неперсонального голосування, повідомляє про це депутатів. За процедурним рішенням ради може бути проведено переголосування.

 

Секретаріат сесії

 

6.19. До складу секретаріату сесії входять не менше як три депутати   ради – представники різних фракцій. Один із членів секретаріату сесії обирається керівником секретаріату. Секретаріат здійснює опрацювання звернень, запитів та інших листів, що надійшли під час пленарного засідання, а також здійснює ведення протоколу пленарного засідання сесії у випадку, коли оформлення протоколу не здійснюється виконавчим апаратом ради, або за рішенням секретаріату.

 

Юридична група

 

6.20. До складу юридичної групи входять депутати ради, а також працівники виконавчого апарату ради. Юридична група здійснює консультування ради з питань застосування цього Регламенту та норм чинного законодавства України під час пленарного засідання сесії. Висновки юридичної групи мають рекомендаційний характер.

 

Розділ 7. Особливості діяльності ради на час встановлення карантину, запровадження надзвичайного або воєнного стану

 

7.1. Положення цього розділу застосовуються виключно у випадку встановлення карантину, запровадження на території всієї України або території Херсонської області надзвичайного або воєнного стану.

 

7.2. У разі оголошення карантину, запровадження надзвичайного або воєнного стану голова ради має право скликати позачергову сесію ради без дотримання вимог пунктів 2.3, 2.7, 4.1, 4.3, 5.20, 6.1 цього Регламенту.

 

7.3. За необхідності забезпечити безпеку та оборону Херсонської області, захист від інфекційних хвороб або наявності інших надзвичайних обставин позачергова сесія ради у період дії надзвичайного або воєнного стану може бути скликана із такими особливостями:

 

місце проведення сесії може знаходитися поза межами приміщення ради. Про місце проведення сесії зазначається у розпорядженні про скликання позачергової сесії;

 

організація та проведення сесії здійснюється з дотриманням профілактичних і протиепідемічних заходів (у випадку встановлення карантину на території України (Херсонської області);

 

реєстрація депутатів може здійснюватися у письмовому вигляді;

 

голосування може проводитися шляхом підняття рук, перекличкою або іншим способом, що забезпечує фіксацію волевиявлення кожного депутата;

 

проєкти рішень можуть надаватися депутатам безпосередньо перед початком пленарного засідання або перед початком розгляду конкретного питання, вимоги щодо оприлюднення проєктів рішень можуть не застосовуватися;

 

засідання ради протоколюється будь-яким доступним способом, у тому числі за допомогою письмового протоколу;

 

трансляція засідання ради здійснюється за наявної технічної можливості;

 

рада має право прийняти рішення про проведення засідання у закритому режимі, під час якого присутні лише депутати ради;

 

рада може обмежити присутність у залі засідань осіб, які не є депутатами ради, під час розгляду питань, що стосуються безпеки або оборони області;

 

порядок денний може доповнюватися додатковими питаннями після його затвердження – за рішенням більшості від загального складу ради;

 

рада більшістю голосів від загального складу може відступати від інших положень цього Регламенту, якщо тільки такий відступ не суперечить вимогам Конституції України та законам України, при цьому такий відступ може бути зроблений лише у зв’язку із неможливістю дотримання відповідних норм Регламенту.

 

7.4. Про те, що позачергова сесія буде відбуватися із особливостями, визначеними цим Розділом, зазначається у розпорядженні про її скликання. В іншому випадку позачергова сесія проводиться за загальними правилами, визначеними цим Регламентом.

 

7.5. У період карантину, встановленого згідно з чинним законодавством України у зв’язку із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій, у тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19), інших надзвичайних ситуацій, допускається проведення засідань постійних комісій обласної ради у формі відеоконференцій.

 

7.6. Рішення про проведення засідання постійної комісії обласної ради у режимі відеконференції приймає голова постійної комісії. Таке рішення не потребує документального оформлення.

 

7.7. Засідання постійної комісії, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови віддаленого приєднання до участі у такому засіданні не менше половини від загального складу членів такої комісії.

 

7.8. Голосування на засіданні комісії, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється членами постійної комісії особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

 

7.9. Підрахунок голосів під час голосування на засіданні постійної комісії, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється секретарем відповідної комісії, а у разі неможливості взяти участь у такому засіданні ‒ секретарем комісії, підрахунок голосів здійснюється головуючим на засіданні або іншим членом комісії, визначеним голосуванням більшістю від загального складу присутніх.

 

7.10. Результати поіменного голосування, здійсненого у порядку, передбаченому  цим розділом,  оформлюється окремим додатком до протоколу комісії у розрізі питань порядку денного та підписуються особою, яка здійснювала підрахунок голосів.

 

Розділ 8. Порядок денний сесії ради

 

8.1. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи на рік, а також пропозиції голови ради та його заступників, постійних комісій, депутатських фракцій, груп, депутатів, голови Херсонської обласної державної адміністрації і загальних зборів громадян.

 

8.2. До проєкту порядку денного чергової сесії регулярно, відповідно до чинного законодавства, вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету; питання виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих облдержадміністрації обласною радою.

 

8.3. Президія ради організовує попередній розгляд питань. До порядку денного Президії вносяться лише ті питання, проєкти рішення з яких підготовлені та завізовані відповідно до пунктів 5.5 – 5.7 цього Регламенту.

 

Проєкти рішень, які внесені депутатами ради, виносяться на розгляд Президії ради незалежно від їх візування.

 

8.4. Відповідні постійні комісії ради подають на розгляд Президії ради свої висновки і рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного сесії закріплених за ними питань.

 

8.5. Президія ради має право врахувати поправки, запропоновані постійними комісіями до проєктів рішень, та внести їх на сесію в редакції, викладеній з урахуванням поправок, або внести свої.

 

8.6. У разі якщо розробник не згоден із рекомендаціями Президії ради, на розгляд ради вносяться два проєкти рішення: з урахуванням пропозицій Президії ради та в редакції розробника проєкту рішення як альтернативний.

 

8.7. Президія ради не включає питання до проєкту порядку денного сесії у випадку відкликання проєкту рішення розробником, а також на підставі його згоди щодо перенесення розгляду проєкту на більш пізній період.

 

Схвалений Президією ради проєкт порядку денного оприлюднюється на сайті не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення Президією ради.

 

8.8. Президія ради формує черговість питань проєкту порядку денного сесії ради, виходячи з пріоритетних напрямів роботи ради. Зокрема, пріоритетними напрямами роботи обласної ради є:

 

– затвердження програми соціального-економічного розвитку області, внесення змін до неї та заслуховування звітів про її виконання;

 

– затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього та заслуховування звітів про його виконання;

 

– затвердження обласних цільових програм, внесення змін до них та заслуховування звітів про їх виконання;

 

– вирішення питань управління майном та об´єктами, що належать до спільної власності територіальних громад області, у тому числі  кадрових питань, що належать до компетенції обласної ради;

 

–  вирішення питань, що стосуються використання природних ресурсів та користування мисливськими угіддями;

 

– вирішення питань щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

 

– прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

 

– прийняття рішень стосовно питань внутрішньої діяльності обласної ради та з питань депутатської діяльності.

 

8.9. Проєкт порядку денного, сформований Президією ради, надається депутатам перед початком пленарного засідання сесії.

 

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

 

– прийняття проєкту порядку денного за основу. За основу приймається проєкт порядку денного сформований Президією;

 

– відведення 30 хвилин для оголошення:

 

депутатських запитів. Депутатські запити вносяться до порядку денного без голосування та розглядаються наприкінці сесії після питання «Про звернення Херсонської обласної ради VІІІ скликання»;

 

запропонованих для підтримки депутатським корпусом звернень від імені Херсонської обласної ради VІІІ скликання.  Питання про включення до порядку денного кожного конкретного звернення  ставиться на голосування та приймається за процедурним рішенням. Усі підтримані звернення розглядаються наприкінці пленарного засідання перед депутатськими запитами та  об´єднуються в одне питання «Про звернення Херсонської обласної ради VІІІ скликання». Проєкт рішення з цього питання надається депутатам до кінця сесії та може прийматись депутатами як в цілому, так і постатейно;

 

– внесення пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного;

 

– затвердження порядку денного в цілому.

 

8.10. Усі питання, пов’язані з розглядом проєкту порядку денного (внесення змін до нього), та безпосередньо затвердження порядку денного здійснюється на початку сесії шляхом прийняття процедурних рішень. Спочатку голосується прийняти рішення за основу, потім голосується кожна поправка окремо, а після цього рішення приймається в цілому.

 

Кожен депутат та голова Херсонської обласної державної адміністрації мають право внести пропозицію щодо включення (виключення) до (з) проєкту порядку денного, прийнятого за основу, окремих питань або про зміну черговості питань у проєкті порядку денного.

 

Для внесення пропозиції депутату надається до 2-х хвилин. Після виступу депутата слово може бути надане голові відповідної профільної постійної комісії. Дебати щодо включення питання до проєкту порядку денного проводяться на вимогу більшості присутніх депутатів.

 

8.11. У проєкт порядку денного, до його затвердження, можуть бути включені за процедурним рішенням інші питання (у тому числі ті, що не розглядались на засіданнях постійних комісій ради) за умови їх невідкладності та наявності у депутатів всіх необхідних матеріалів для їх розгляду.

 

8.12.  До порядку денного не можуть протягом шести місяців бути включені питання, які не набрали кількості голосів, необхідних для прийняття рішення, після виконання процедур голосування, передбачених пунктами 9.35, 9.38, 9.39. Виключенням з цього правила є розгляд питань на сесії, скликаної з особливостями, передбаченими Розділом 7 «Особливості діяльності ради на час встановлення карантину, запровадження надзвичайного або воєнного стану» цього Регламенту.

 

8.13. У випадку, якщо проєкт порядку денного за основу не прийнятий, головуючий надає депутатам можливість для внесення альтернативних пропозицій щодо порядку денного. За наявності, такі пропозиції ставляться на голосування. У разі відсутності пропозицій головуючий має право повторно поставити на голосування проєкт порядку денного або запропонувати затвердити порядок денний за основу з питаннями щодо підтримки депутатських запитів та з питанням «Різне», після чого здійснити наповнення порядку денного шляхом голосування за включення до нього кожного окремого питання. У разі якщо жодна із цих пропозицій не буде підтримана, головуючий пропонує оголосити перерву, а в разі непідтримки останньої пропозиції – закриває сесію.

 

Розділ 9. Прийняття рішень радою

 

9.1. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного сесії.

 

9.2. Перед затвердженням порядку денного рада затверджує регламент роботи сесії, у якому визначається час для виступів на пленарному засіданні  та інші питання процедурного характеру.

 

9.3. Процедура повного розгляду питання на засіданні ради передбачає:

 

– доповідь, запитання доповідачеві та відповіді на них;

 

– співдоповіді голови або іншого представника профільної постійної комісії ради, запитання і відповіді на них;

 

– виступ представника Херсонської обласної державної адміністрації;

 

– виступи депутатів в обговоренні;

 

– за відсутності пропозицій та поправок до проєкту рішення – голосування за основу та в цілому;

 

– уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

 

– голосування за проєкт рішення за основу;

 

– внесення поправок та пропозицій;

 

– голосування кожної поправки та пропозиції;

 

– голосування за прийняття проєкту рішення в цілому.

 

9.4. Процедурні питання обговорюються за скороченою процедурою, яка включає виступ ініціатора пропозиції, виступи представників депутатських фракцій (по 1-й хвилині) та прийняття рішення.

 

9.5. У разі якщо у жодного з депутатів не виникає запитань або застережень щодо проєкту рішення, обговорення проєкту не проводиться, головуючий відразу ставить на голосування пропозицію про прийняття рішення.

 

9.6. Під час повного обговорення окремі вимоги пункту 9.3 цього Регламенту можуть пропускатися, якщо жоден із депутатів не заперечує.

 

9.7. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.

 

9.8. На прохання депутата головуючий може надати йому до 30-ти секунд для завершення виступу. В подальшому виступ може бути продовжений лише за процедурним рішенням.

 

9.9. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, двох годин.

 

9.10. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, його мікрофон вимикається.

 

9.11. Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів додаються до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закриття засідання у письмовому вигляді.

 

9.12. Право на повторний виступ мають голова ради та його заступники, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій, груп.

 

9.13. Промовцям на пленарних засіданнях сесій ради надається час для виступів відповідно до регламенту роботи сесії. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

 

Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада ухвалює процедурне рішення.

 

9.14. На пленарному засіданні сесії ради, крім депутатів, доповідачів та співдоповідачів, правом виступу під час обговорення питання користуються:

 

– народні депутати України;

 

– представники центральних органів виконавчої влади;

 

– голова Херсонської обласної державної адміністрації або його заступники;

 

– голови районних рад, міські, селищні та сільські голови;

 

– автор ініціативи, підтриманої за допомогою системи електронних петицій (під час розгляду відповідного питання);

 

– у разі вирішення персонального питання – особа, щодо якої воно розглядається, або її представник;

 

– представник виконавчого апарату ради – для роз’яснення питань, необхідних раді.

 

9.15. Виступ інших осіб допускається за процедурним рішенням.

 

9.16. Запис на виступ в обговоренні, для запитань або внесення пропозицій здійснюється із застосуванням електронної системи голосування «ВІЧЕ», а в разі виходу її з ладу – за допомогою усних або письмових заявок.

 

9.17. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються стисло та чітко.

 

9.18. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

 

9.19. Депутат може передати своє право на виступ іншому депутату.

 

9.20. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

 

9.21. Якщо у виступі промовця вживається прізвище депутата, цей депутат має право на репліку.

 

9.22. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання сесії ради з процедурного питання надається головуючим позачергово.

 

9.23. Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за процедурним рішенням ради.

 

9.24. Головуючий на засіданні на свій розсуд та/або за пропозицією третини депутатів від загального складу обласної ради може оголосити проведення рейтингового голосування за ту чи іншу пропозицію, щоб з’ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.

 

9.24.1 Рейтингове голосування проводиться без обговорення, з використанням електронної системи підрахунку голосів, про ухвалення якогось рішення не оголошується.

 

9.24.2. Рейтингове голосування – це послідовність кількох голосувань «За» щодо різних варіантів, які ставляться на голосування; кількість голосувань «За» окремим депутатом не обмежується.

 

9.24.3. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості ухвалення рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

9.25. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього чи його відкладення не може перериватися розглядом інших питань порядку денного, крім випадку прийняття радою процедурного рішення про перенесення розгляду питання порядку денного в межах однієї сесії.

 

9.26. Голосування здійснюється депутатами особисто в сесійному залі ради або у відведеному для таємного голосування місці.

 

9.27. Поправки та пропозиції подаються в письмовому вигляді або усно під час пленарного засідання сесії ради. Усна пропозиція або поправка має бути чітко сформульована. На прохання головуючого депутат зобов’язаний повторити свою пропозицію.

 

9.28. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою, про що вноситься запис до протоколу сесії.

 

Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

9.29. Після завершення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування з цього питання.

 

9.30. У разі наявності кількох альтернативних проєктів рішень головуючий оголошує про їх наявність та послідовність голосування за них. Кожен із альтернативних проєктів рішення може голосуватися за основу, якщо будь-який депутат повідомляє про наявність у нього поправки до цього проєкту.

 

9.31. У разі якщо один із альтернативних проєктів отримав необхідну кількість голосів, інші альтернативні проєкти вважаються відхиленими.

 

9.32. Альтернативні проєкти голосуються в порядку їх надходження, крім випадків, коли один із проєктів внесений Президією ради. Проєкт, внесений Президією ради, голосується першим.

 

9.33. У разі виникнення суперечок щодо того, чи є проєкти альтернативними, рада приймає з цього приводу процедурне рішення.

 

9.34. Після прийняття проєкту рішення за основу на голосування в порядку надходження  ставляться всі поправки та пропозиції, які надійшли до нього і не були відхилені.

 

Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.

 

Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст.

 

9.35. Після завершення розгляду всіх поправок та пропозицій головуючий ставить на голосування питання про прийняття проєкту рішення в цілому. Рішення є прийнятим лише якщо рада підтримала його прийняття в цілому.

 

9.36. Під час обговорення будь-якого питання, але до моменту початку голосування, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву у розгляді цього питання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Пропозиція щодо оголошення перерви у розгляді питання ухвалюється однією третиною голосів від загального складу ради і ставиться на голосування без обговорення. Пропозиції щодо перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з розгляду питання, ухвалюється більшістю голосів від загального складу ради.

 

9.37. Після оголошення головуючим про початок голосування слово для виступів не надається.

 

9.38. У випадку, якщо проєкт рішення обласної ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, голова засідання або депутати можуть поставити питання про повернення до розгляду такого проєкту рішення на цьому ж пленарному засіданні. За результатами голосування про повернення до розгляду проєкту рішення його розгляд відбувається за скороченою процедурою.

 

9.39. Питання про повернення до розгляду проєкту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

 

9.40. У випадку, якщо під час голосування виникнуть технічні перешкоди, головуючий має право оголосити про зупинення голосування. В такому випадку після усунення перешкод голосування негайно повторюється без обговорення. Результати перерваного голосування не враховуються.

 

9.41. Голосування може проводитися в один із таких способів:

 

– відкрите поіменне голосування із застосуванням «ВІЧЕ»;

 

– відкрите поіменне голосування без застосування «ВІЧЕ»;

 

– таємне голосування бюлетенями.

 

9.42. Всі рішення приймаються відкритим поіменним голосування із застосуванням «ВІЧЕ», крім випадків, встановлених чинним законодавством України або цим Регламентом.

 

9.43. За процедурним рішенням ради проєкт рішення може прийматися постатейно.

 

Під час постатейного голосування рада голосує спочатку за кожен пункт проєкту рішення окремо, при цьому у разі наявності поправок до цього пункту він голосується за основу, після чого голосуються поправки до нього та він голосується в цілому. Пункти рішення, які не отримали необхідної кількості голосів, вважаються виключеними з проєкту рішення.

 

Після завершення постатейного голосування рада голосує за прийняття проєкту рішення в цілому.

 

9.44. У випадку виходу з ладу електронної системи голосування «ВІЧЕ» або прийняття рішення про відмову від її застосування, підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

 

Рішення про відмову від застосування «ВІЧЕ» приймається процедурно.

 

9.45. Під час відкритого поіменного голосування із застосуванням «ВІЧЕ» фіксується персональне волевиявлення кожного депутата, яке в подальшому оприлюднюється на офіційному вебсайті ради, а на монітор у сесійній залі виводиться загальний результат голосування. Під час такого голосування застосовується технологічний режим роботи системи «відкрите голосування».

 

9.46. У випадку неможливості використання «ВІЧЕ», голосування проводиться шляхом підняття рук з подальшим особистим підписом депутатів у відомості поіменного голосування. Підрахунок здійснює лічильна група. Остаточним результатом вважається результат, підрахований на підставі листів для поіменного голосування.

 

9.47. Обрання голови ради та заступників голови ради проводиться шляхом таємного голосування бюлетенями. В інших випадках таємне голосування бюлетенями проводиться за процедурним рішенням ради.

 

9.48. Під час усіх способів голосування (крім таємного голосування за обрання посадових осіб) депутат має можливість голосувати «За», «Проти» або «Утримався».

 

9.49. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної групи за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання щодо якого воно проводиться та можливі варіанти для голосування.

 

9.50. У бюлетень для таємного голосування із виборів певних осіб на посади вносяться всі кандидатури, внесені на розгляд ради. Цей список головуючий передає лічильній групі. Кандидати вносяться в алфавітному порядку. Останнім пунктом зазначається «Не підтримує жодного кандидата». У разі внесення до списку однієї кандидатури бюлетень має містити прізвище, ім’я та по батькові цього кандидата, а також позиції щодо підтримки або не підтримки кандидатури.

 

9.51. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною групою, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна група перед початком голосування перевіряє наявність кабіни (приміщення) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

 

9.52. Кожен депутат пред’являє посвідчення члену лічильної групи (крім випадків, коли жоден член лічильної групи не має сумнівів щодо особи депутата), розписується в реєстрі отримання бюлетенів та отримує бюлетень із печаткою ради і підписами голови та секретаря лічильної групи.

 

9.53. Депутат заповнює бюлетень у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.

 

9.54. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи іншої) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

 

9.55. Після закінчення голосування лічильна група відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Підрахунок голосів здійснюється у сесійній залі.

 

9.56. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

 

Якщо після голосування лічильна група встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.

 

9.57. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали більше половини депутатів від загального складу ради. У разі коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування з цього ж питання.

 

9.58. Кандидат вважається обраним, а інше рішення – прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

 

9.59. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури, або щодо тих кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

 

9.60. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.

 

9.61. Про результати таємного голосування лічильна група складає протокол, який підписують усі члени лічильної групи. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної групи з протоколом, ця особа викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні сесії ради.

 

9.62. Голова лічильної групи інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування не приймається.

 

9.63. Результати голосування, оголошені головою лічильної групи або зафіксовані «ВІЧЕ», є підставою для оголошення головуючим про прийняття або неприйняття певного рішення ради.

 

9.64. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради із залученням розробника.

 

Під час оформлення тексту прийнятого рішення враховуються всі прийняті на пленарному засіданні щодо цього проєкту рішення поправки та інші зміни. Текст подається на підпис голові ради або головуючому на сесії не пізніше, як через 4 робочі дні, якщо головуючим не буде надано доручення про негайне виготовлення тексту. До проєкту рішення можуть вноситися редакційні уточнення, що не впливають на зміст проєкту рішення.

 

9.65. Рішення про призначення осіб або звільнення осіб виготовляються в день їх ухвалення та підписуються невідкладно.

 

9.66. Головуючий на сесії зобов’язаний підписати підготовлений текст рішення не пізніше, як на п’ятий робочий день з дня проведення сесії.

 

9.67. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради.

 

9.68. Рішення оприлюднюються на офіційному вебсайті ради наступного робочого дня з дня його підписання головою ради але не пізніше як на п’ятий робочий день з дня проведення сесії.

 

9.69. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, виправлення проводиться невідкладно.

 

9.70. Нормативні рішення ради та регуляторні акти оприлюднюються у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

9.71. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

 

Розділ 10. Порядок прийняття обласного бюджету та контролю за його виконанням

 

10.1. Проєкт обласного бюджету на наступний рік вноситься до обласної ради Херсонською обласною державною адміністрацією.

 

10.2. На всіх етапах підготовки обласного бюджету або змін до нього до розробки відповідних проєктів рішень залучається голова бюджетної комісії, члени бюджетної комісії.

 

10.3. Проєкт рішення про обласний бюджет на наступний бюджетний період подається у виконавчий апарат ради для обговорення в постійних комісіях не пізніше ніж за 30 календарних днів до його розгляду на пленарному засіданні ради, за умови прийняття Державного бюджету України у строки, передбачені Бюджетним кодексом України.

 

10.4. Постійні комісії розглядають запропонований проєкт обласного бюджету та вносять пропозиції. Такі зміни надаються до бюджетної комісії.

 

10.5. Пропозиції можуть містити як конкретні зміни до тексту обласного бюджету, так і загальні вимоги щодо збільшення або зменшення фінансування певних видатків, зміни структури видатків, зміни дохідної частини обласного бюджету або текстової частини обласного бюджету.

 

Поправки до грошової частини обласного бюджету повинні бути збалансованими.

 

Якщо постійна комісія обласної ради або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

 

10.6. Бюджетна комісія розглядає проєкт обласного бюджету та всі внесені іншими постійними комісіями ради пропозиції. Бюджетна комісія приймає рішення про врахування певної поправки і доручає відповідному відділу виконавчого апарату ради підготувати конкретний зміст поправки до тексту обласного бюджету.

 

10.7. Відповідний відділ виконавчого апарату ради у визначений бюджетною комісією строк готує необхідну поправку до тексту проєкту обласного бюджету.

 

10.8. Проєкт обласного бюджету разом із підтриманими бюджетною комісією поправками передається до Херсонської обласної державної адміністрації.

 

10.9. Херсонська обласна державна адміністрація опрацьовує внесені поправки та враховує їх при складанні обласного бюджету або вносить обґрунтовані заперечення.

 

10.10. Херсонська обласна державна адміністрація після схвалення проєкту обласного бюджету подає його до ради разом з документами, передбаченими статтею 76 Бюджетного кодексу України.

 

10.11. Бюджетна комісія до розгляду проєкту обласного бюджету на пленарному засіданні сесії ради розглядає всі внесені заперечення.

 

У разі наявності заперечень щодо проєкту обласного бюджету, які не враховані бюджетною комісією, вони долучаються до відповідного пакета документів разом з остаточними висновками та рекомендаціями цієї комісії.

 

10.12. На пленарному засіданні сесії ради з розгляду проєкту обласного бюджету доповідає представник Херсонської обласної державної адміністрації, а співдоповідачем виступає голова бюджетної комісії.

 

10.13. Під час пленарного засідання сесії ради можуть вноситися поправки до проєкту бюджету. При цьому поправки не повинні призводити до розбалансування бюджету. Остаточний текст поправки в такому випадку оформлюється виконавчим апаратом ради.

 

 

Розділ 11. Протокол сесії

 

11.1. Пленарні засідання сесії ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює виконавчий апарат ради. Протокол пленарного засідання сесії ради (далі – протокол) підписує головуючий на цьому засіданні.

 

11.2. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення пленарного засідання сесії; кількість присутніх депутатів, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, розданих депутатам для цього засідання; прізвища головуючого на пленарному засіданні сесії ради і промовців; короткий зміст виступів; всі внесені на голосування питання та пропозиції, способи їх вирішення; повні результати голосування і ухвалені рішення.

 

11.3. Пленарні засідання сесії ради також записуються на аудіоносії інформації. Аудіоносії зберігаються безстроково.

 

11.4. У разі якщо протокол не ведеться виконавчим апаратом ради, його підготовку здійснює секретаріат сесії.

 

11.5. До протоколу додаються:

 

– реєстр письмової реєстрації депутатів;

 

– інформація про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії ради;

 

– інформація про реєстрацію запрошених;

 

– результати голосувань;

 

– інші документи, що стосуються проведеного пленарного засідання сесії ради.

 

11.6. Протокол є офіційним документом пленарних засідань сесій ради, що підтверджує процес обговорення і прийняття радою рішень.

 

11.7. Протоколи оприлюднюються на офіційному вебсайті ради не пізніше 10-ти робочих днів після завершення пленарного засідання сесії ради.

 

11.8. У разі виявлення в протоколі помилок або неточностей, вони можуть бути усунені шляхом оприлюднення уточнень до протоколу, які підписуються головою ради.

 

11.9. Депутати мають право подати до протоколу пленарного засідання сесії повний текст свого виступу, який був виголошений, а також текст виступу, який депутат не виголосив з будь-яких причин. Такий текст виступу додається до протоколу засідання та оприлюднюється разом з ним.

 

Розділ 12. Дисципліна пленарних засідань сесій ради та депутатська етика

 

12.1. Депутатам ради забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання ради плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності ради.

 

12.2. На пленарному засіданні ради депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу промовцем (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо).

 

12.3. На пленарному засіданні сесії ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.

 

12.4. Якщо головуючий звертається до депутата, останній повинен негайно призупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право зупинити його виступ.

 

12.5. Якщо депутат виступає на пленарному засіданні без дозволу головуючого, мікрофон може бути вимкнено без попередження, а сам виступ не заноситься до протоколу.

 

12.6. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з необговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу депутата, що була виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

 

12.7. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий неправильно тлумачать його слова чи дії, він може звернутися до головуючого із проханням про надання йому слова для репліки.

 

Репліка надається після закінчення виступів з обговорюваного питання.

 

Репліка на репліку не надається.

 

 

12.8. Головуючий, виявивши, що під час розгляду певного питання було допущено порушення цього Регламенту, вживає заходів щодо його усунення.

 

12.9. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

 

– не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

 

– керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

 

– не допускати образливих висловлювань стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об´єднань громадян, підприємств, установ, організацій, їх керівників та інших посадових  чи службових осіб, депутатських груп,  фракцій ради та окремих її депутатів;

 

– не вимагати та не одержувати подарунки для себе чи близьких йому осіб від юридичних або фізичних осіб за дії, пов´язані зі здійсненням ним депутатських повноважень, а також дотримуватись інших вимог, встановлених антикорупційним законодавством;

 

– не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необгрунтованих звинувачень на будь-чию адресу.

 

12.10. Депутати – голови постійних комісій, які є керівниками комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, з метою уникнення конфлікту інтересів, здійснюють організацію роботи комісії за наглядом головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

 

Розділ 13. Права та обов’язки депутата ради

 

13.1. Депутат ради відповідно до чинного законодавства України наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

 

13.2. Депутатам ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак «Депутат обласної ради». Депутат має право носити знак «Депутат обласної ради» лише виконуючи свої депутатські обов’язки або під час офіційних та урочистих заходів.

 

13.3. Депутат має право:

 

– ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить, з моменту визнання його повноважень;

 

– дорадчого голосу на засіданнях органів ради, до складу яких він не входить, а також на загальних зборах громадян, громадських слухань, що проводяться в межах відповідної території;

 

– офіційно представляти виборців у раді та її органах, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, розташованими та/або зареєстрованими на території області, з питань, що належать до відання ради;

 

– порушувати перед радою та її органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території області, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

 

– вносити на розгляд ради та її органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих не території області, та їх посадових осіб, пропозиції з питань, пов´язаних з його депутатською діяльністю, брати участь у їх розгляді;

 

– в порядку, визначеному цим Регламентом, вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень, пропозиції та доповнення до них;

 

– вносити пропозиції і зауважень до порядку денного сесії ради, порядку розгляду питань та проєктів рішень ради, у порядку визначеному цим Регламентом;

 

– виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування;

 

-вносити пропозиції щодо персонального складу органів, які утворюються радою;

 

– на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

 

– оголошувати на пленарних засіданнях ради, у порядку визначеному цим Регламентом, та засіданнях органів ради звернення, запити, заяви, пропозиції як власні, так і за дорученням громадян або їх об´єднань, якщо вони мають суспільне значення;

 

– порушувати в раді та в її органах питання про необхідність проведення перевірок, діяльності підзвітних та підконтрольних раді підприємств, установ і організацій;

 

– вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засідання ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території області;

 

– об´єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, вносити пропозиції щодо утворення тимчасових контрольних комісій ради, затвердження їх кількісного, персонального та керівного складу, а також входити до їх складу;

 

– на отримання копій нормативно-правових актів ради та її органів, необхідних для виконання ним депутатських повноважень.

 

Депутат ради може мати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом.

 

13.4 Депутат зобов´язаний:

 

– керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами виборців області;

 

– додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок організації діяльності ради та її органів, а також цього Регламенту;

 

–  зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради та її органів, до яких його обрано,  всебічно сприяти виконанню їх рішень.

 

Відсутність депутата на вказаних засіданнях допускається лише з поважних причин.

 

Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях сесій, повинен заздалегідь повідомити про це голову ради;

 

–  не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями;

 

–  вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати їх пропозиції, звернення, заяви і скарги, сприяти їх вирішенню. У разі зміни графіка або місця прийому оперативно повідомляти апарат обласної ради;

 

– виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засідання ради щодо дотримання вимог законодавства та цього Регламенту;

 

– дотримуватись норм депутатської етики, а також вимог антикорупційного законодавства.

 

13.5. Участь у пленарних засіданнях сесій ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків за основним місцем роботи.

 

13.6. Депутат має право користуватися допомогою виконавчого апарату ради для здійснення своїх повноважень у раді, у тому числі отримуючи допомогу у складенні та оформленні проєктів рішень.

 

13.7. Якщо депутат обласної ради не отримав відповіді на своє звернення у визначений законодавством строк або отримав неповну чи  неґрунтовну відповідь, він має право ініціювати заслуховування на сесії керівника відповідного органу місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з порушеного у зверненні питання. Така вимога депутата оголошується на пленарному засіданні ради. За процедурним рішенням ради питання заслуховування вноситься до порядку денного наступної сесії ради.

 

Депутатські фракції та групи

 

13.8. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії.

 

13.9. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.

 

На офіційному сайті ради оприлюднюється персональний склад кожної фракції.

 

13.10. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.

 

13.11. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.

 

13.12. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті ради.

 

13.13. Умовою реєстрації депутатських фракцій є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу, з визначенням керівного складу фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

 

13.14. Голова ради, після реєстрації депутатської фракції, інформує на пленарному засіданні сесії ради депутатів про створення такої фракції, її кількісний склад та її керівництво. Список членів депутатської фракції після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій. Ця інформація заноситься до протоколу відповідного засідання сесії ради.

 

13.15. Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат щодо якого воно подається (крім випадку, якщо депутата виключено з депутатської фракції або його повноваження достроково припинені).

 

13.16. Один із членів фракції є керівником (головою) фракції. Фракція має право визначити заступників керівника, секретаря фракції.

 

13.17. Депутатські фракції мають право:

 

– на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

 

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

 

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сесії ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

 

– об’єднуватися з іншими фракціями у міжфракційні об’єднання.

 

13.18. Жодна депутатська фракція, група не мають права виступати від імені ради.

 

13.19. Депутатські фракції та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

 

13.20. Голова ради не може бути керівником депутатської фракції та представляти інтереси фракції в раді.

 

13.21. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції виконавчий апарат ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

13.22. Депутат може увійти до зареєстрованої фракції лише за згодою цієї фракції.

 

Депутатські групи

 

13.23. Депутатські групи утворюються депутатами для спільного здійснення своїх повноважень відповідно до єдності територій виборчих округів та/або спільних проблем та/або завдань або інших ознак, що визначаються депутатами.

 

Мінімальний склад депутатської групи складає 5 осіб.

 

Депутат обласної ради може входити до складу лише однієї постійної групи.

 

Депутатські групи можуть утворюватися в будь-який час. Депутатські групи утворюються на зборах депутатів ради. На зборах обирається керівник депутатської групи.

 

13.24. Про створення депутатської групи повідомляється виконавчий апарат ради та робиться оголошення на пленарному засіданні сесії ради. У повідомленні зазначається назва групи, мета її діяльності, керівний склад групи. Повідомлення підписується всіма депутатами, що увійшли до складу групи.

 

13.25. Депутати мають право вільно входити та виходити зі складу депутатської групи, переобирати її керівника.

 

13.26. Депутатська група автоматично ліквідується у випадку, якщо в її складі залишилося менше 5 депутатів або за рішенням про саморозпуск.

 

13.27. Про створення, припинення діяльності та розпуск депутатського об’єднання головуючий оголошує на пленарному засіданні сесії ради.

 

13.28. Виконавчий апарат ради надає організаційну, юридичну, інформаційну та матеріально-технічну допомогу в діяльності депутатських груп та фракцій.

 

13.29. Керівник депутатської групи письмо повідомляє голову обласної ради про результати діяльності за квартал до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом. Результати діяльності групи публікуються на сайті ради.

 

Керівник депутатської групи один раз на рік має доповісти на пленарному засіданні ради про роботу групи та її результати.

 

13.30. Депутатська група не має прав депутатської фракції. Депутатська група має право на представництво в Президії обласної ради, за умови, що до її складу входить не менше 20 депутатів.

 

Тимчасова контрольна комісія

 

13.31. Рішення про утворення ТКК ради, її назву та завдання, персональний  склад, у тому числі обрання керівника, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

ТКК подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 

13.32. У рішенні про утворення ТКК зазначаються:

 

– назва ТКК;

 

– мета, завдання, коло питань, для дослідження яких утворюється ТКК;

 

– кількісний і персональний склад ТКК, голова ТКК;

 

– термін діяльності ТКК;

 

– термін надання звіту ТКК про виконану роботу.

 

13.33. Заступник голови та секретар ТКК обираються з числа її членів на першому засіданні ТКК. Порядок організації роботи ТКК визначається безпосередньо комісією. Організаційний супровід засідань ТКК здійснює виконавчий апарат ради.

 

13.34. У визначений радою термін ТКК подає до ради письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею відповідні проєкти рішень та інші матеріали, які надаються депутатам ради. Обговорення результатів роботи ТКК здійснюється під час пленарного засідання ради окремим питанням порядку денного, за результатами якого приймається рішення щодо завершення роботи такої ТКК або її продовження.

 

13.35. Повноваження ТКК припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.

 

Розділ 14. Депутатський запит та депутатське звернення

 

14.1.  Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього має бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.

 

14.2. Депутатське звернення може надсилатись за вибором депутата через виконавчий апарат обласної ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що скеровуються виконавчим апаратом, реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники виконавчого апарату контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату повідомляють про це відповідного депутата та керуючого справами виконавчого апарату.

 

14.3.  Депутат обласної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

 

14.4. Якщо депутат обласної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

 

14.5.  Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

 

Депутатський запит повинен давати чітке розуміння того, за що мають голосувати депутати.

 

14.6. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні обласної ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради у рамках розгляду питання про депутатські запити.  Депутатський запит, за потреби, обговорюється на пленарному засіданні ради.

 

14.7. Головуючий на сесії ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).

 

14.8. Депутат зобов´язаний особисто бути присутнім під час розгляду внесеного ним депутатського запиту на пленарному засіданні ради.

 

У разі відсутності депутата на пленарному засідання без поважних причин депутатський запит може бути знятий з розгляду.

 

14.9. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати на нього офіційну письмову відповідь.

 

14.10. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат обласної ради.

 

14.11. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у місячний термін від дня одержання запиту надсилається голові обласної ради та депутатові, який його вніс.

 

14.12. Кожен депутат обласної ради має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.

 

14.13. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше від 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів обласної ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проєкт рішення ради роздаються депутатам.

 

14.14.  За результатами обговорення депутатського запиту обласна рада на пленарному засіданні ухвалює рішення.

 

Розділ 15. Робота депутатів із виборцями

 

15.1. Одним із головних обов’язків депутатів є підтримання зв’язку із виборцями та представлення їхніх інтересів в раді. Депутат здійснює у виборчому окрузі обов’язки у відповідності до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

15.2. Головні форми роботи із виборцями: прийом виборців, регулярні зустрічі із виборцями, робота із дорученнями виборців, участь у громадських слуханнях, вивчення потреб виборців округу та інформування ради, інформування виборців про роботу ради, щорічне звітування перед виборцями.

 

15.3. Прийом виборців та розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян:

 

15.3.1. Депутат веде регулярний, але не рідше одного разу на місяць, прийом виборців та інших громадян, під час якого розглядає пропозиції, звернення, заяви і скарги та вживає заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, зокрема, вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

 

15.3.2. Графік прийому громадян депутатами Херсонської обласної ради оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради. У разі зміни місця або часу проведення прийому депутат уточнює відповідні зміни.

 

15.3.3. За підсумками прийому виборців депутат регулярно, але не рідше одного разу у півріччя, інформує раду та її органи про проблеми та потреби виборців. Інформація невідкладно оприлюднюється на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради.

 

15.4. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними:

 

15.4.1. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.

 

15.4.2. Рада своїм рішенням визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів ради перед виборцями. У цьому рішенні зазначаються й питання організації звітів, зокрема, обов’язок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності сприяти депутатам ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню  виборців про час і місце його (її) проведення.

 

15.4.3. Графік звітування депутатів завчасно, але не пізніше ніж за сім днів, оприлюднюється в місцевих ЗМІ та/або на офіційному вебсайті ради.

 

15.4.4. Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

 

15.4.5. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

 

15.4.6. Депутат у триденний термін інформує раду та її виконавчий апарат про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

 

15.4.7. Звіти депутатів, зауваження, пропозиції та доручення виборців, що були надані під час звітів, оприлюднюються у триденний термін на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради, у тому числі в персональному розділі відповідного депутата та висвітлюються у ЗМІ.

 

15.4.8. У встановлений законом термін, але не пізніше ніж через сорок п’ять днів, оприлюднюється на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради інформація за підсумками розгляду зауважень, пропозицій та доручень виборців, що були надані під час звітів.

 

15.5. Доручення виборців:

 

15.5.1. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

 

15.5.2. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

 

15.5.3. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття радою рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома ради або її органів.

 

15.5.4. Рада аналізує доручення виборців, дані депутатам, та з урахуванням матеріальних, у тому числі і фінансових, можливостей приймає відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та виборців.

 

15.5.5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

 

15.5.6. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється депутатами.

 

15.5.7. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання. Ці звіти оприлюднюється на офіційній інтернет-сторінці Херсонської обласної ради. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік,  інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчим апаратом доручень виборців і особисту участь в організації їх виконання.

 

15.6. Відкликання депутата:

 

15.6.1. Депутат місцевої ради, який не виправдав довіри виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому законодавством порядку.

 

Розділ 16. Прикінцеві положення

 

16.1. У разі невідповідності норм цього Регламенту нормам законів України застосовуються норми законів України.

 

16.2. При тлумаченні норм цього Регламенту слід враховувати, що його метою є забезпечення рівних можливостей всіх депутатів ради щодо внесення пропозицій та участі в обговоренні проєктів рішень, а також прийняття радою рішень у межах своїх повноважень у розумні строки.