ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників Херсонської обласної ради

м. Херсон
2017 рік

  1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Херсонської обласної ради (далі – Правила) розроблені та запроваджені з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за сумлінну працю.

1.3. Правила розроблені відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.4. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин.

  1. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників
    виконавчого апарату Херсонської обласної ради

2.1. Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування регулюється статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Прийняття на службу на посади третьої – п’ятої категорії посад проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (зі змінами та доповненнями).

2.2. Голова Херсонської обласної ради (далі – Рада) має право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу помічників та радників (патронатну службу).

Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

2.3. При прийнятті на роботу на вакантну посаду, згідно із штатним розписом, особа повинна надати наступний перелік документів:

– заяву про прийняття на роботу;

– паспорт громадянина України;

– трудову книжку, оформлену в установленому порядку (окрім осіб, які працевлаштовуються вперше);

– військовий квиток, тимчасове посвідчення, призовники – приписне свідоцтво;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– диплом про повну вищу освіту, вчені звання;

– інші документи, передбачені чинним законодавством України.

2.4. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування особа, яка відповідає основним кваліфікаційним вимогам і бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– копії документів про освіту;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копію паспорта громадянина України.

2.5. Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

2.6. З кандидатами, які подали заяву на участь у конкурсі, проводяться співбесіди, у ході яких кандидати отримують інформацію щодо функціональних обов’язків, особливостей умов та оплати праці.

2.7. Конкурс проводиться не раніше ніж через місяць після оголошення його в засобах масової інформації.

2.8. Перед прийняттям на роботу переможець конкурсу проходить медичний огляд та надає відповідну медичну довідку про стан здоров’я.

2.9. Перед призначенням на посаду переможця конкурсу проводиться (у разі необхідності) спеціальна перевірка відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», згідно з вимогами чинного законодавства.

2.10. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду, може проводитися стажування у відповідному структурному підрозділі виконавчого апарату Ради терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

2.11. Не можуть бути призначеними на посаду посадові особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісним із обійманням посад;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

– в інших випадках, встановлених відповідно до чинного законодавства України.

2.12. Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату Ради оформляється розпорядженням голови Ради, з яким працівник ознайомлюється під розпис.

2.13. Під час прийняття на службу в органах місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

2.14. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу посадових осіб місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.15. При прийнятті особи на роботу керівництво зобов’язано:

– роз’яснити працівникові його права та обов’язки;

– ознайомити працівника з посадовою інструкцією та з умовами і оплатою його праці;

– ознайомити його з Правилами;

– ознайомити з Колективний договором між керівництвом і трудовим колективом виконавчого апарату Херсонської обласної ради;

– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

Відповідальний за організацію заходів з охорони праці та заходів протипожежної безпеки зобов’язаний довести до працівника правила з техніки безпеки, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці тощо.

2.16. На працівника, який працює в Раді понад п’ять днів, оформлюється трудова книжка або вноситься запис до існуючої трудової книжки. Усі записи в трудовій книжці: про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, а також про нагороди та заохочення вносяться кадровою службою після видання розпорядження, але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення. Записи повинні точно відповідати тексту розпорядження. Відомості про стягнення до трудової книжки не вносяться.

2.17. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.

2.18. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Посадова особа має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши керівництво про це письмово за два тижні. У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.

2.19. Припинення дії трудового договору за ініціативою роботодавця може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП, але не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету первинної профспілкової організації виконавчого апарату Ради (у разі наявності), за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

2.20. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених у статті 36 КЗпП України.

2.21. Окрім підстав, передбачених КЗпП, служба в органах місцевого самоврядування припиняється також з підстав, передбачених статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» , а також у разі:

– відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

– порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

– неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

– виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

– досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному чинним законодавством.

Перевибори голови, першого заступника голови або заступника голови Ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату, крім працівників патронатної служби голови.

2.22. Припинення трудового договору оформлюється розпорядженням голови Ради, з яким працівник ознайомлюється під підпис.

2.23. У день звільнення працівникові видається належно оформлена трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проводиться з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудовій книжці необхідно робити у точній відповідності з формулюваннями чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт КЗпП або Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». День звільнення вважається останнім днем роботи.

2.24. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, працівникові видається копія розпорядження про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія розпорядження видається на вимогу працівника.

  1. Основні обов’язки працівників Ради та її виконавчого апарату

3.1. Керівництво Ради зобов’язане:

– неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

– створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

– забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників відповідно до Положення про преміювання за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін: 15 числа та в останній день місяця, в проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;

– здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

– у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

– забезпечувати систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників;

– уважно ставитись до потреб і запитів працівників.

3.2. Основними обов’язками працівників є:

– додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

– забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органу місцевого самоврядування;

– додержання прав та свобод людини і громадянина;

– збереження державної таємниці, нерозголошення інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

– діяти в межах своїх повноважень;

– постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

– сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

– шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, високий рівень культури спілкування і поведінки;

– недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

– дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва Ради;

– утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

– збереження комунальної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

Працівникам Ради та її виконавчому апарату забороняється:

– брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів та органів місцевого самоврядування;

– бути організатором і безпосереднім учасником страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

  1. Права працівників Ради та її виконавчого апарату

4.1. Працівники мають право:

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

– на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

– на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

– на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

– на соціальний і правовий захист;

– у порядку, встановленому законодавством, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження працівником служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівництва виконавчого апарату відповідні пояснення та давати

– особисті пояснення;

– вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри щодо нього;

– захищати свої законні права та інтереси в судовому порядку;

– брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень в межах своїх повноважень.

4.2. Конкретні обов’язки та права працівників виконавчого апарату Ради визначаються у посадових інструкціях начальників відділів виконавчого апарату Ради, що затверджуються головою Ради, посадових інструкціях працівників відділів, що затверджуються керуючим справами виконавчого апарату Ради.

  1. Робочий час і його використання

5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП тривалість робочого часу працівників Ради та її виконавчого апарату не може перевищувати 40 годин на тиждень.

5.2. У виконавчому апараті Ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для працівників виконавчого апарату розпорядок роботи є таким:

Початок робочого дня 8.00
Перерва на відпочинок і харчування 12.00 – 12.45
Кінець робочого дня: понеділок-четвер,п’ятниця 17.0015.45

5.3. Час перерви для відпочинку і харчування не зараховується до робочого часу і використовується працівником на власний розсуд. Працівники мають право також на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

5.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП).

5.5. Керівництво окремим працівникам чи працівникам окремих категорій може встановлювати гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.6. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи та інші категорії працівників можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

5.8. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і головою Ради може встановлюватися, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

5.9. Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка згідно чинного законодавства.

Посадові особи можуть бути відкликані з відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший період, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, за який надається відпустка.

5.10. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються головою Ради з врахуванням необхідності забезпечення роботи виконавчого апарату і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до відома всіх працівників виконавчого апарату.

  1. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

6.1. За сумлінну працю у виконавчому апараті, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі до працівників можуть застосовуватись заохочення (стаття 143, 146 КЗпП), а саме:

– встановлення відповідних надбавок, доплат та преміювання;

– нагородження Почесною грамотою обласної Ради та Подякою голови обласної Ради.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами і до почесних звань.

6.2. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості працівника.

6.3. Заохочення заносяться до трудових книжок працівників відповідно з правилами їх ведення.

  1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, у тому числі невиконання працівником без поважних причин посадових обов’язків, обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Питання щодо притягнення працівників Ради та її виконавчого апарату до дисциплінарної відповідальності вирішується головою Ради.

7.2. За порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки один з таких видів стягнення (стаття 147 КЗпП):

– догана;

– звільнення з роботи.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися як захід дисциплінарного впливу.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою Ради безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво виконавчого апарату повинно отримати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

При обранні виду стягнення голова Ради повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника, у разі проведення службового розслідування – акт відповідної комісії.

7.5. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження, в необхідних випадках, доводиться до відома інших працівників виконавчого апарату.

7.6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Голова Ради за своєю ініціативою чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.