ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення XII сесії
обласної ради VII скликання
10.04.2017  № 465
зі змінами, внесеними рішенням
XIV сесії обласної ради VII скликання 08.09.2017  № 608

Порядок
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, для надання термінової одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради

 1. Загальні положення
 • Цей Порядок розроблений на виконання Програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від 29 квітня 2015 року № 1204 (зі змінами) (далі – Програма).
 • Порядок регулює механізм надання термінової одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради (далі – допомога).
 • Головним розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації.
 • Загальна сума коштів для надання допомоги визначається у рішенні обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.
 1. Умови надання допомоги
 • Допомога надається громадянам, які постійно проживають у межах Херсонської області.
 • Допомога надається для лікування, вирішення соціально-побутових питань, потерпілим внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших виняткових випадках.
 • Допомога може надаватися лише один раз на рік одному і тому ж заявнику.
 • До обставин, які підтверджують складні життєві обставини, належать:

небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров’ю або збитки майну заявника, що призвели до його скрутного становища;

хвороба заявника, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, або виїзду для лікування на територію іншої області України;

надзвичайна ситуація, яка може призвести до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника (аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність житла, газо-, електро- постачання та користування);

смерть годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим, внаслідок чого заявник опинився у скрутному становищі.

 • Першочергово одноразова матеріальна допомога надається особам, що страждають на онкологічні захворювання, та дітям, які страждають на захворювання, що прогресують.
 1. Порядок і механізм надання допомоги
 • Для отримання допомоги громадяни звертаються до депутата обласної ради із заявою у письмовій формі.

У виняткових випадках, за наявності поважних причин та неможливості звернення через депутата обласної ради, заяви направляються на адресу Херсонської обласної ради.

 • До заяви додається:

згода заявника на обробку та використання персональних даних;

копія паспорта громадянина України (інший документ, що посвідчує особу);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України – копія відповідної сторінки паспорта громадянина України);

довідка про склад та доходи сім’ї;

довідка із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я заявника та необхідність лікування або копія виписного епікризу (у разі хвороби заявника);

копія документа, що підтверджує надзвичайну ституацію, небезпечну подію, які призвели до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника (у разі настання надзвичайної ситуації чи небезпечної події);

у разі смерті годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим: довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копія документа, що підтверджує родинний зв’язок заявника з померлим годувальником; копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

довідка із зазначенням поточного рахунка в установі банку.

 • Зазначені у пункті 3.2 цього Порядку документи приймаються за умови, що строк їх видачі не перевищує шести місяців.
 • Копії документів засвідчуюються в установленому чинним законодавством України порядку.
 • За результатом розгляду заяв громадян депутат обласної ради подає через виконавчий апарат обласної ради на розгляд постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту, зайнятості населення та охорони праці (далі – постійна комісія) своє звернення з пропозицією щодо обсягу допомоги, яка буде виділятись у межах встановленого ліміту (далі – звернення) з долученням заяви громадянина та підтверджуючих документів.
 • У випадку, коли заявник порушує питання про сприяння в оплаті лікування хвороби, що загрожує життю, депутат може ініціювати колективне звернення депутатів обласної ради щодо надання допомоги одній особі. У колективному депутатському зверненні кожен з підписантів має зазначити пропозиції щодо розміру суми коштів, що пропонується ним зі встановленого ліміту.
 • Відділ діловодства та контролю виконавчого апарату обласної ради здійснює реєстрацію звернень депутатів.
 • Засідання постійної комісії проводяться у разі необхідності. Доповідачем на засіданні постійної комісії з питання надання допомоги є депутат обласної ради – ініціатор звернення.
 • По мірі надходження відповідних заяв та документів, на підставі висновків та рекомендацій постійної комісії, виконавчим апаратом обласної ради готується проект рішення обласної ради про надання допомоги.
 • Використання бюджетних коштів, обсяг яких передбачений у розрахунку, обліковує постійна комісія.

Розгляд заяв здійснюється в межах фактичного фінансування.

 • Під час розгляду заяви про надання одноразової матеріальної допомоги обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 1. Виплата допомоги
 • Рішення обласної ради про надання допомоги направляється не пізніше десяти робочих днів до Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації з долученням документів, що підтверджують наявність відповідних підстав.
 • Виплата допомоги заявнику здійснюється на підставі рішення обласної ради після надходження коштів на рахунок Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області.
 • Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в банківській установі.
 • Плата за банківські послуги здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
 • Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, здійснюються в межах асигнувань, передбачених на виконання Програми, відповідно до помісячного розпису видатків обласного бюджету.
 1. Відповідальність та звітність
 • Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому чинним законодавством України порядку.
 • Відповідальним за достовірність інформації зазначеної в заяві та долучених до неї документів є громадянин.

Голова обласної ради                                                                           В.М. Мангер