ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Херсонської обласної ради
12.09.2017 № 190

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат Херсонської обласної ради

 1. Загальні положення
 • Виконавчий апарат Херсонської обласної ради (далі – виконавчий апарат) забезпечує здійснення Херсонською обласною радою (далі – Рада) повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування.
 • Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради.
 • У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та розпорядженнями голови Ради, Регламентом Ради відповідного скликання, колективним договором та цим Положенням.
 • Основними завданнями виконавчого апарату є:

1.4.1. Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів;

1.4.2. Сприяння здійснення Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 1. Основні функції виконавчого апарату
 • З питань організаційного забезпечення:
 • Узагальнення пропозицій депутатів Ради, постійних комісій Ради, депутатських фракцій Ради, Херсонської обласної державної адміністрації тощо до проектів перспективного та поточного планів роботи Ради.
 • Розроблення проектів планів підготовки сесій Ради, повідомлення депутатів і доведення до відома населення про час і місце проведення сесій Ради, а також про питання, які увійшли до проектів порядку денного на сесіях Ради.
 • Організація підготовки та проведення пленарних засідань Ради з використанням електронної системи «ВІЧЕ», засідань Президії Ради, постійних комісій Ради, інших органів, що створюються і діють при Раді.
 • Надання консультативно-організаційної допомоги депутатам Ради.
 • Розробка або участь в розробці, за дорученням керівництва Ради, проектів нормативних та інших актів Ради, розпоряджень голови Ради.
 • Візування проектів рішень, що вносяться на розгляд Ради, розпоряджень голови Ради.
 • Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих ними в письмовій формі головуючому на сесіях Ради, розроблення заходів щодо їх реалізації та доведення до виконавців, здійснення контролю за їх виконанням.
 • Координація діяльності та взаємодії постійних комісій Ради, надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень Ради. сприяння залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.
 • Організація контролю за реалізацією рішень Ради, висновків і рекомендацій постійних комісій Ради, з додержанням термінів розгляду запитів депутатів Ради.
 • Аналітично-методична допомога депутатам та органам Ради при опрацюванні обласних програм, розгляді питань щодо затвердження обласного бюджету або внесених змін до нього, аналіз його та виконання.
 • Підготовка документів і матеріалів, пов’язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою області. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування області.
 • Забезпечення виконання повноважень Ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 • Організація підготовки і проведення Радою нарад, зустрічей, засідань, прес-конференцій, інших заходів.
 • Організація навчання депутатів Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування області.
 • Організація роботи з розгляду звернень громадян, електронних петицій, проведення прийому громадян головою Ради та його заступниками. Вивчення і узагальнення питань, які порушуються у зверненнях громадян, електронних петиціях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.
 • Організація міжнародних контактів з питань місцевого самоврядування.
 • З питань правового забезпечення:
 • Правове забезпечення діяльності Ради, спрямоване на правильне застосування та неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, нормативних актів Ради.
 • Юридична експертиза проектів нормативних та інших актів Ради, розпоряджень голови Ради та внесення пропозицій щодо приведення їх у відповідність з чинним законодавством України.
 • Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань керівництву Ради, постійним комісіям, депутатам Ради.
 • Забезпечення, за дорученням голови Ради, представництва Ради в судових органах при розгляді судових справ, що стосуються Ради.
 • Роз’яснення за зверненнями депутатів, органів місцевого самоврядування питань щодо застосування положень чинного законодавства України, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування.
 • Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів України, інших проектів нормативно-правових актів, які надходять від Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади.
 • З питань інформаційно-аналітичного забезпечення:
 • Забезпечення гласності в роботі Ради та її органів.
 • Оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради проектів рішень і рішень Ради, розпоряджень голови Ради, інших документів і матеріалів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», контроль за їх актуальністю.
 • Підготовка і поширення інформаційних матеріалів про діяльність Ради та інших органів створених радою на офіційному веб-сайті Ради.
 • Взаємодія із засобами масової інформації. Організація висвітлення діяльності Ради, постійних комісій і депутатів Ради, Президії Ради в друкованих та електронних засобах масової інформації.
 • Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Раді.
 • Інформаційний супровід роботи пленарних засідань сесій Ради.
 • Забезпечення зв’язку і обміну інформацією в електронному режимі з районними і міськими (міст обласного значення) радами.
 • З питань документального забезпечення та контролю:
 • Організація ведення діловодства у виконавчому апараті, зокрема, забезпечення своєчасного проходження документів, приймання, обробка документів, їх аналіз та опрацювання.
 • Контроль за дотриманням установлених вимог при підготовці проектів документів, необхідних для провадження належної діяльності Ради, Президії, постійних комісій Ради, інших органів, створених при Раді.
 • Оформлення рішень, прийнятих Радою, передача їх на підпис голові Ради та своєчасне доведення рішень Ради до виконавців у відповідності із Регламентом Ради.
 • Протоколювання пленарних засідань сесій Ради та оформлення відповідних протоколів.
 • Підготовка матеріалів до засідань Президії Ради та оформлення протоколів цих засідань.
 • Оформлення, за дорученням голови Ради, його заступників, матеріалів нарад, засідань, прес-конференцій, інших заходів.
 • Забезпечення системного контролю за виконанням документів, що надходять або приймаються Радою, її органами, вжиття заходів для їх своєчасного виконання згідно з установленими термінами.
 • Друкування, копіювання документів і матеріалів, пов’язаних з діяльністю Ради.
 • Облік, зберігання документів Ради, постійних комісій Ради. Комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання в державний архів Херсонської області.
 • З питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення:
 • Підготовка пропозицій щодо витрат на утримання Ради та її виконавчого апарату.
 • Фінансування діяльності Ради та її виконавчого апарату відповідно до затверджених видатків.
 • Ведення бухгалтерського обліку та господарське забезпечення Ради.
 • Матеріально-технічне забезпечення, у межах наявних коштів, діяльності Ради та її виконавчого апарату, в тому числі необхідними засобами комп’ютерної техніки, зв’язку та оргтехніки, а також організація їх технічного обслуговування.
 • Управління майном, що необхідне для діяльності Ради, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • З питань здійснення Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади:
 • Надання органам місцевого самоврядування області консультативної і практичної допомоги з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату.
 • Підготовка відповідних інформаційно-довідкових матеріалів з питань діяльності органів місцевого самоврядування області.
 • Підтримка постійного зв’язку з районними і міськими (містами обласного значення) радами, місцевими органами виконавчої влади. Збір та узагальнення щотижневої інформації щодо основних заходів, які проводяться у містах і районах області.
 • Вивчення і узагальнення практики роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів. Поширення позитивного досвіду організаційної і управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.
 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті Ради.
 • Готує матеріали щодо нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою голови обласної ради.
 • Здійснює фінансово-економічний аналіз стану реалізації Стратегії розвитку Херсонської області, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області та обласних цільових програм з інших питань з метою відстеження їх результативності та досягненням кінцевої мети Програм, за необхідності, ініціює перед постійними комісіями Ради проведення контрольних заходів для забезпечення ефективного виконання Програм в цілому або по конкретних заходах та ефективним використанням фінансових ресурсів.
 • Забезпечує облік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і управління ними з метою ефективного та раціонального використання майна.
 1. Інші питання діяльності виконавчого апарату
 • Виконавчий апарат, у межах своєї компетенції, для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:
 • Залучати вчених, фахівців та спеціалістів структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) області.
 • Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані.
 • Скликати в установленому порядку наради, семінари тощо.
 • За дорученням голови Ради брати участь у підготовці проектів рішень Ради в установленому Регламентом Ради порядку, здійснювати розробку проектів розпоряджень голови Ради, планів, заходів, службових (доповідних) записок, тощо в установленому чинним законодавством України порядку.
 • Забезпечувати розгляд звернень громадян та запитів на інформацію.
 • Отримувати дані щодо кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
 • Взаємодіяти зі структурними підрозділами Херсонської обласної державної адміністрації, Апаратом Верховної Ради України, виконавчими органами (апаратами) місцевих рад, організаціями, підприємствами усіх форм власності, громадськими об’єднаннями тощо.
 • Здійснювати інші функції та повноваження, передбачені законодавством.
 • Виконавчий апарат очолює голова Ради, повноваження якого визначено статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 • Голова Ради має першого заступника, заступників голови Ради, повноваження яких визначено статтею 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Прийняття на службу до виконавчого апарату здійснюється:

на посаду голови, першого заступника та заступників голови Ради, голови постійної комісії з питань бюджету та фінансів – шляхом обрання Радою;

на посади керуючого справами виконавчого апарату, керівників структурних підрозділів та інших працівників – шляхом призначення головою Ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або на посаду радника чи помічника без конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством України.

Голова Ради має право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу), відповідно до штатного розпису (здійснюють свої обов’язки на постійній основі) або поза штатом (здійснюють обов’язки на громадських засадах).

На час відсутності (відпустки) посадових осіб (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

 • Кошторис видатків і штатний розпис виконавчого апарату затверджуються головою Ради.
 • Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату затверджуються відповідним розпорядженням голови Ради.
 • Структурні підрозділи та посадові особи виконавчого апарату керуються в своїй діяльності положеннями про відділи та посадовими інструкціями.
 • Працівникам виконавчого апарату видаються посвідчення.

Керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради                                                       М.Г.Кондратенко