ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

15.06.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___ сесії

обласної ради VІІ скликання

«___»________2017 № ____

 

І. Загальні положення

 

 1. Це Положення розроблено відповідно до статей 211 – 215 Закону України «Про культуру» і визначає процедуру формування, організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області (далі – керівник закладу культури) та порядок відбору її членів.

Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Херсонська обласна рада (далі по тексту – Рада).

Конкурсний добір керівника закладу культури складається з таких етапів:

–      оголошення Радою конкурсу на посаду керівника закладу культури;

–      формування складу конкурсної комісії;

–      подання документів кандидатами на посаду керівника закладу культури;

–      добір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

–      призначення Радою керівника закладу культури.

 1. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, гласності, публічності, прозорості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника закладу культури.
 2. Основними завданнями конкурсної комісії є:

1) відбір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

2) розгляд документів, визначених частиною другою статті 214 Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника закладу культури;

3) прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на офіційному веб-сайті Ради.

 1. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 2. Конкурс на посаду керівника комунального закладу культури оголошується розпорядженням голови Херсонської обласної ради.
 3. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує Херсонська обласна рада.

 

 

 

ІІ. Порядок утворення та склад конкурсної комісії

 

 1. Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до статті 213 Закону України «Про культуру».

Персональний склад конкурсної комісії і зміни до нього (за потреби) та кандидатура секретаря конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Херсонської обласної ради.

До складу конкурсної комісії включаються:

До складу конкурсної комісії включаються:

 • перший заступник голови Херсонської обласної ради;
 • голова постійної комісії обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності;
 • голова постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності;
 • три кандидатури, що подають члени трудового колективу;
 • три кандидатури, що подають громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.
 1. Херсонська обласна рада не пізніше наступного робочого дня після прийняття в установленому порядку рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури:

1) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду пропозицій, дату та місце проведення жеребкування, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

2) інформує листом заклад культури щодо необхідності визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти.

 1. У разі неподання громадськими організаціями або трудовим колективом закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір, пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 2. Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.
 3. Секретар конкурсної комісії:

– скликає за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

– здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

– формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

– виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії та комісії з жеребкування;

– бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу;

– бере участь без права голосу у загальних зборах трудового колективу з обрання кандидатур до складу конкурсної комісії;

– веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, протоколи засідання комісії з жеребкування та іншу робочу документацію.

 

 

ІII. Порядок відбору кандидатур від трудового колективу та порядок жеребкування щодо визначення кандидатур від громадських організацій

 

 1. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу до Херсонської обласної ради не пізніше 10 днів після оголошення конкурсу на паперових та електронних носіях керівником закладу культури подається:

– супровідний лист у довільній формі. До супровідного листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатках 1,2;

– протокол загальних зборів трудового колективу;

– список з підписами членів трудового колективу, які були присутні на зборах трудового колективу.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидати і головуючий на зборах трудового колективу закладу культури.

 1. Відбір кандидатів для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.
 2. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування не пізніше 10 днів після оголошення конкурсу подає на паперових та електронних носіях лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатках 3 та 2.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

 1. Херсонська обласна рада забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.
 2. Кандидатури, подані від громадської організації у сфері культури, функціональне спрямування якої не відповідає напрямкам діяльності закладу культури, в якому буде проводитися конкурсний добір, до участі у жеребкуванні не допускаються.
 3. Для проведення жеребкування Херсонська обласна рада утворює комісію з жеребкування у складі голови, секретаря та 2 членів комісії. Склад комісії затверджується розпорядженням голови Херсонської обласної ради.

Секретарем комісії з жеребкування є секретар конкурсної комісії.

 1. Комісія з жеребкування:

– приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні;

– проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями, з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій.

 1. Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії з жеребкування, який підписується головою та всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

 

ІV. Порядок роботи конкурсної комісії

 

 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Херсонська обласна Рада забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, де публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

 1. Херсонська обласна Рада не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 2. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 3. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

 

 1. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

 1. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 2. Конкурсна комісія на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
 3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
 4. Рішення конкурсної комісії щодо переможця на посаду керівника закладу культури оприлюднюється на офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради. Окремо Херсонська обласна рада інформує про переможця конкурсу Херсонську обласну державну адміністрацію.
 5. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням.
 6. Херсонська обласна рада зобов’язана призначити переможця конкурсу керівником закладу культури не пізніше ніж за 2 місяці з дня оголошення конкурсу.

Підставою для прийняття рішення про призначення керівника закладу культури є результати засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця.

Після прийняття обласною радою рішення про призначення особи на посаду керівника закладу культури, голова Херсонської обласної ради укладає контракт у 2-х примірниках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

до Положення про порядок формування та                                                                       організацію роботи конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

 

Зразок                                                             Херсонська обласна державна адміністрація

 

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(адреса місця проживання,

_______________________________

контактний телефон)

_______________________________

(контактний е-mail)

 

З А Я В А *

Я, ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантної посади  ____________________________________________________________________ (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від ________________________________________________________________.

(назва закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру)

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

Згоди на участь у роботі зазначеної конкурсної комісії іншим суб’єктам подання  цього конкурсного добору не надавав (надавала).

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

До заяви додаю:

анкету на _____ арк.;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання (ксерокопії тимчасового посвідчення для осіб  недавно прийнятих до громадянства України) на _____ арк.

«____»_______ 20____ року         ____________________       _______________

(особистий підпис)                            (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Заява має бути написана власноручно.

                                                                                                  Додаток  2

до Положення про порядок формування та                                                                       організацію роботи конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

 

Зразок

АНКЕТА

кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я по батькові  
Громадянство  
Число, місяць і рік народження  
Місце народження  
Документ, що посвідчує особу: серія, №, ким виданий, дата видачі,

Місце проживання

 
Освіта  
Навчальний заклад, рік закінчення  
Напрям підготовки (спеціальність)  
Кваліфікація  
Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)  
Нагороди, почесні звання (за наявності)  
Трудова діяльність

(період трудової діяльності, займана посада,найменування підприємства, установи, організації)

 
Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)  
Відомості про наявність чи відсутність:

судимості;

адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

рішення суду щодо визнання мене недієздатною або обмежено дієздатною особою.

 

За достовірність даних несу відповідальність.

_________________                                         ________________________

(підпис кандидата на включення до складу                            (прізвище, ініціали)

конкурсної комісії)

Голова громадської організації/              ___________             ________________

головуючий на засіданні трудового        (особистий підпис)            (прізвище, ініціали)

колективу закладу культури

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток  3

до Положення про порядок формування та                                                                       організацію роботи конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

 

 

Зразок                                                              Херсонська обласна державна адміністрація

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(адреса місця проживання,

_______________________________

контактний телефон)

_______________________________

(контактний е-mail)

 

З А Я В А *

Я, ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантної посади  ____________________________________________________________________ (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від ________________________________________________________________.

(назва громадської організації, що рекомендує на включення до складу  конкурсної комісії)

 

Згоди на участь у роботі зазначеної конкурсної комісії іншим суб’єктам подання  цього конкурсного добору не надавав (надавала).

 

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

 

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

До заяви додаю:

анкету на _____ арк.;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання (ксерокопії тимчасового посвідчення для осіб  недавно прийнятих до громадянства України) на _____ арк.

 

 

«____»_______ 20____ року         ____________________       _______________

(особистий підпис)            (прізвище та ініціали)

 

 

* Заява має бути написана власноручно.